Chủ Nhật, 14/4/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Ba, 1/8/2023 9:52'(GMT+7)

Đắk Lắk: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H'Lim Niê (thứ ba từ trái sang) trao đổi về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đại diện các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Vân Anh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H'Lim Niê (thứ ba từ trái sang) trao đổi về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đại diện các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Vân Anh

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Công tác triển khai, quán triệt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quan tâm chú trọng; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các chuyên đề hằng năm của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy... Trong triển khai thực hiện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, quán triệt.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện đa dạng, phong phú, với nhiều hình thức như: Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể, thôn, buôn, tổ dân phố, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thông qua các hội thi, hội diễn…, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, ủng hộ và đồng hành cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn còn một số hạn chế, đó là: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc, có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Công tác quán triệt, triển khai học tập nghị quyết ở một số nơi chất lượng còn thấp, ý thức học tập của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự hiệu quả và có sức lan tỏa. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận và dự báo tình hình có lúc, có việc còn chậm, chưa kịp thời…

Để góp phần tích cực chống sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên của cấp ủy đảng và của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ trẻ (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 5 - Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tìm hiểu về cột mốc biên giới). Ảnh: Vân Anh

Giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ trẻ (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 5 - Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tìm hiểu về cột mốc biên giới). Ảnh: Vân Anh

Tăng cường chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” gắn với nội dung sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, đặc biệt là Chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Việc lựa chọn, xây dựng nội dung sinh hoạt phải phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng việc thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; phát huy vai trò giám sát, đóng góp ý kiến nhận xét của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng với vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên.

H’Lim Niê
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất