Thứ Bảy, 20/4/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Năm, 20/4/2023 16:51'(GMT+7)

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội thảo Thực trạng tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Hội thảo Thực trạng tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay bao gồm 61 đảng bộ trực thuộc (34 đảng bộ cấp trên cơ sở và 27 đảng bộ cơ sở) với gần 6.000 chi bộ và gần 8 vạn đảng viên, bao gồm các đảng bộ trong khối các cơ quan Đảng, khối các cơ quan Nhà nước và khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đến nay, tất cả các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chưa có cán bộ tuyên giáo chuyên trách. Ban tuyên giáo của các đảng bộ trực thuộc đều do các đồng chí trong đảng ủy cơ quan và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ kiêm nhiệm. Một số đảng bộ thành lập văn phòng đảng ủy để làm đầu mối làm công tác đảng nói chung, trong đó có công tác tuyên giáo.

Đối với khối đảng bộ các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối gồm có 13 đảng bộ: Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Đảng, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tạp chí Cộng sản, Đảng bộ Báo Nhân dân, Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Đảng bộ cơ quan Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đối với khối đảng bộ các cơ quan nhà nước trực thuộc Đảng bộ Khối gồm có 34 Đảng bộ, trong đó có tới 30 đảng bộ cấp trên cơ sở và chỉ có 4 đảng bộ cơ sở. Đồng thời, đây là khối đảng bộ có đông số đảng bộ cơ sở và tổng số đảng viên nhất trong khối các cơ quan Trung ương. Thực tiễn, đây là các đảng bộ có số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác đảng đông nhất, ví như: Đảng bộ Bộ Ngoại giao có 23 cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng; đảng bộ Bộ Tài chính có 11 cán bộ chuyên trách làm công tác đảng; đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 9 cán bộ chuyên trách làm công tác đảng…

Có thể nói, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của ban, bộ, ngành, đoàn thể, tạo điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cơ bản thực hiện được chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất là một số mặt của công tác xây dựng đảng; nội dung, phương thức hoạt động của các đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối từng bước được đổi mới. Mô hình tổ chức cơ bản phù hợp, thực hiện được chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, còn góp phần giảm đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương và tạo thuận lợi trong hoạt động công tác Đảng. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đến nay, nhìn chung các văn phòng đảng - đoàn thể của các cơ quan, đơn vị được thành lập hoạt động ổn định, chất lượng và hiệu quả công tác từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với đảng ủy cơ quan. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đảng của đảng ủy cơ quan nói riêng và đối với công tác tuyên giáo nói riêng (trong đó có tổ chức bộ máy ban tuyên giáo của đảng ủy cơ quan).

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả”, rất nhiều đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã triển khai việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan tham mưu giúp việc, trong đó có ban tuyên giáo. Tuy nhiên, do đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị nên việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và giao biên chế đối với ban tuyên giáo cấp ủy các cấp giữa các đảng ủy trực thuộc rất đa dạng, không thống nhất trong toàn Đảng bộ nên phần nào gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, liên hệ công tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các ban tuyên giáo.

Do đặc thù riêng của một số đảng bộ, số lượng biên chế giao cho ban tuyên giáo cấp ủy còn ít, trong khi khối lượng và yêu cầu của công tác tuyên giáo trong tình hình mới ngày càng cao. Ví dụ, tại khối đảng bộ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội gồm có 14 đảng bộ, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, chỉ có 1 đảng bộ trên cơ sở (Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam). Đây là khối đảng bộ gần như chưa bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác đảng nói chung và cán bộ làm công tác tuyên giáo nói riêng. Trong tổng số 14 đảng bộ, có 6 đảng bộ không có cán bộ chuyên trách làm công tác đảng; các đảng bộ còn lại, chỉ bố trí 1 cán bộ chuyên trách làm công tác đảng. Thực tế cũng cho thấy, cơ cấu, tổ chức và mô hình hoạt động của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối còn nhiều điểm khác biệt. Điều này phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ở đơn vị nào, cấp ủy, tuyên giáo cấp trên quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát thì ở đó hoạt động của tuyên giáo cơ sở thống nhất và hiệu quả. Ngược lại, đơn vị nào chưa dành sự quan tâm thỏa đáng thì nơi đó có nhiều mô hình hoạt động khác nhau, dẫn đến không thống nhất, không tạo được động lực để cán bộ say mê, tâm huyết trong công tác tuyên giáo. Hiện nay, đại đa số cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối đều là cán bộ kiêm nhiệm nên chưa dành được nhiều thời gian cho công tác tuyên giáo; chưa có chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở để khích lệ và nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ bán chuyên trách, kiêm nhiệm.

Nguyên nhân của hạn chế, bất cập là do tổ chức đảng được lập theo đặc điểm riêng, không có chính quyền cùng cấp, cấp ủy không lãnh đạo toàn diện, không gắn với việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của cấp ủy cấp dưới, chủ yếu làm một số nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các đảng ủy trực thuộc đều làm chế độ kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, cơ cấu đảng đoàn, ban cán sự đảng cơ bản trùng khớp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức; bí thư đảng đoàn, ban cán sự đảng đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức tương ứng nên trong thực tế có một số nhiệm vụ còn chồng chéo, trùng lặp, khó phân biệt nhiệm vụ, trách nhiệm giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đảng ủy cơ quan, các ban tham mưu của đảng ủy cơ quan. Đặc biệt, hiện chưa có quy định thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối gây khó khăn cho việc hoạt động.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong thời gian tới cần xác định rõ, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế không chỉ nhằm mục tiêu “giảm cơ học” để giảm chi ngân sách mà còn để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của công tác tuyên giáo trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và hệ thống ban tuyên giáo các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để trình Bộ Chính trị xem xét và ban hành Quyết định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; cụ thể hóa các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác tuyên giáo; kế thừa những nội dung phù hợp, đồng thời khắc phục một số hạn chế, bất cập, bổ sung một số nội dung mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình thực tiễn.

Ba là, bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách; tăng cường tuyển cán bộ về làm công tác đảng trong các đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, thống nhất về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đảng và công tác tuyên giáo; quan tâm khuyến khích, động viên kịp thời, thu hút được người giỏi, có năng lực và tâm huyết, cống hiến, trách nhiệm với công tác đảng, công tác tuyên giáo…

TS. Phạm Thị Vui

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất