Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 29/8/2019 16:4'(GMT+7)

Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện Di chúc của Bác, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội Không quân Việt Nam ngày 9/2/1067. Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội Không quân Việt Nam ngày 9/2/1067. Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới đã đi xa, nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử. Đây là di sản tinh thần to lớn với những tư tưởng vô giá và những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là những chỉ dẫn quý báu về nhiều vấn đề hệ trọng trước mắt và lâu dài. Bản Di chúc được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta ở vào giai đoạn ác liệt, song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hai miền Nam - Bắc với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”.

Suốt 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã không ngừng phấn đấu thực hiện Di chúc của Người và đạt được những thành tựu to lớn, đó là kiên định về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thể hiện rõ bản chất cách mạng và khoa học, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành tựu to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên vững chắc.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ VI, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, đây là một dấu ấn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của Nhân dân ta. Quyết tâm thực hiện ước nguyện của Người là: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Sau 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Chính nhờ có sự đổi mới mà Việt Nam đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển, đời sống của các tầng lớp Nhân dân không ngừng được cải thiện, chính trị - xã hội luôn ổn định, quan hệ Quốc tế được mở rộng, thế và lực của Việt Nam ngày càng phát triển, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Điều căn dặn đầu tiên của Bác trong Di chúc là về Đảng và nhiệm vụ xây dựng Đảng, Người dành nhiều thời gian, công sức, đi sâu phân tích và chỉ ra những vấn đề về công tác xây dựng Đảng. Người đề cập đến ba vấn đề: Một là, Vấn đề đoàn kết trong Đảng. Hai là, Vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. Ba là, Vấn đề Đảng cầm quyền. Ba vấn đề này thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.

Về vấn đề đoàn kết trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đó là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của Nhân dân. Người yêu cầu các cấp ủy đảng “cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết trong Đảng, thống nhất nội bộ; đoàn kết trong dân và mở rộng mặt trận đoàn kết Quốc tế, nhất là đoàn kết với các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn Thế giới, cùng đấu tranh để Thế giới không còn chiến tranh, loại trừ cái ác, nhân lên cái thiện, tất cả đều sống chung trong một mái nhà hòa bình và dân chủ. Thực hiện tư tưởng đoàn kết và đại đoàn kết của Người, từ khi thành lập đến nay, trong Đảng đã đoàn kết chặt chẽ, vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhân dân đoàn kết một lòng đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh.

Về vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đó là quy luật phát triển của Đảng. Trong Di chúc, Người viết: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Người nêu mục đích tự phê bình và phê bình là giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, giúp nhau tiến bộ.

Người dạy, mỗi cán bộ, đảng viên mỗi khi tự phê bình mình và phê bình người phải hết sức trung thực, thành khẩn và có dũng khí. Trong phê bình, không được lấy lòng nhau, nhưng cũng không được vu cáo nhau, thiếu thiện chí. Trong cuộc sống và công tác, không có ai hoàn hảo, chỉ có những người ít khuyết điểm và những người nhiều khuyết điểm. Những người nhiều khuyết điểm thì sửa nhiều, những người ít khuyết điểm thì sửa ít, phải biết cách chuyển hóa khuyết điểm thành ưu điểm bằng cách tự cải tạo bản thân, phải hết sức thành khẩn, cầu tiến bộ. Phê bình và sửa chữa phải đi đôi với nhau. Phê bình mà không chịu sửa chữa, thì có khác gì “đánh trống bỏ dùi”. Người nói: “Mọi người phải tích cực sửa chữa khuyết điểm của mình và giúp anh em sửa chữa khuyết điểm của họ”, “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”.

- Trong quá trình thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, nhất là trong những năm đổi mới, vấn đề tự phê bình và phê bình luôn luôn được đặt ra trong các Nghị quyết của Đảng.

- Tính từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến nay, Trung ương Đảng đã có 5 Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Đó là, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VI, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VII, “Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Năm Nghị quyết trên đều đặt vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. Như vậy, trong Đảng tự phê bình và phê bình là phương pháp “cải tạo” mang tính chất cách mạng của Đảng.

Về vấn đề Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng cầm quyền, trong những năm đổi mới, Đảng đã xây dựng mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994). Nói đến Nhà nước pháp quyền là nhấn mạnh đến phương pháp, cách thức quản lý bằng pháp luật, theo pháp luật, nêu cao vai trò của pháp chế, yêu cầu mọi tổ chức, mọi công dân đều phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân làm chủ, lấy liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, không ngừng củng cố và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với Nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có như vậy mới thực hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh.

Thực hiện lời dạy của Bác, trải qua các thời kỳ cách mạng của đất nước, với 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang Thành phố luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc; được sự đùm bọc che chở, giúp đỡ của Nhân dân Thành phố và các địa phương, lực lượng vũ trang Thành phố đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách ác liệt, đoàn kết một lòng, dũng cảm chiến đấu lập nên nhiều chiến công vang dội, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang Thành phố đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân ngày 6/11/1978; trong giai đoạn làm nghĩa vụ Quốc tế vẻ vang, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thành phố đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, ngày 28/4/2011 lực lượng vũ trang Thành phố vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ 2.

Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự Thành phố, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể trên các mặt công tác:

Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch, Chương trình hành động của Trung ương, cấp ủy cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị định số 98 của Chính phủ về quy định thành lập các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố”, “Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ” và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự Thành phố với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tham mưu giúp Cấp ủy, Chính quyền, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự; nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp. Thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, bảo đảm đồng bộ vũ khí trang bị các đơn vị làm nhiệm sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng các phương án diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ. Quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, chấp hành nghiêm chế độ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên.

Nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Quyết tâm A, các Kế hoạch A2, A3, A4, kịp thời bổ sung củng cố văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, nắm sát tình hình thực tế. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an theo Nghị định 77 của Chính phủ, giải quyết tốt các tình huống về quốc phòng và an ninh, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị và hoạt động ngoại giao, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập phòng chống lụt-bão, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy rừng.

Tổ chức việc học tập quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp, gắn với xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện của cấp mình. Quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 917, Quyết định 04 của Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 333 của Tư lệnh quân khu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Chủ động đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, chống “Phi chính trị hóa quân đội”, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; uốn nắn, loại trừ các quan điểm sai trái, biểu hiện tiêu cực, cơ hội, thực dụng...

Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237. Có giải pháp cụ thể, khả thi nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhà trường chính quy, mẫu mực; tăng cường giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Quán triệt quan điểm tự lực, tự cường trong công tác đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hậu cần ở các cấp và của địa phương, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ. Tiếp tục tham mưu đề xuất kế hoạch sửa chữa nâng cấp, xây mới Ban chỉ huy quân sự quận-huyện, trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự phường-xã-thị trấn, doanh trại các đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Kỹ thuật trong tình hình mới, Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật đúng chủng loại, đủ số lượng, chất lượng đồng bộ. Duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác, vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” một cách sâu rộng, toàn diện.

Những năm qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, có một số nội dung công tác hoàn thành xuất sắc; được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND Thành phố đánh giá cao. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống quốc phòng và an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, đền ơn đáp nghĩa, vận động quần chúng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố ngày một nâng cao. Qua tổng kết, có 95% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 90,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức Đảng yếu kém và đảng viên vi phạm tư cách đạo đức.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động khủng bố, xung đột sắc tộc diễn ra ở nhiều nước, các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược vừa cạnh tranh vừa hợp tác, thỏa hiệp trong giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm của đất nước, tốc độ phát triển kinh tế nhanh; số phần tử cơ hội, chống đối chính trị, cực đoan tôn giáo trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng các sự kiện chính trị, vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, an sinh xã hội, khiếu kiện, đình công, ô nhiễm môi trường, vấn đề biển, đảo để gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo tập hợp lực lượng, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình sẽ có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen phức tạp, đòi hỏi cao hơn về nhiệm vụ củng cố vững chắc quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX.

Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho Thành phố phát triển bền vững.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với Cấp ủy, Chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Chú trọng tăng cường đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, Đảng ủy, Ban Thường vụ và cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp; phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể trong sinh hoạt Đảng; thực hiện đúng quy chế làm việc của Đảng ủy; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Hai là, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; xây dựng tập thể cấp ủy trong toàn đảng bộ đoàn kết thống nhất.

Ba là, quán triệt và chấp hành nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Bốn là, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Thành phố. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, những điều đảng viên không được làm và trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Sáu là, quan tâm xây dựng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức, năng lực nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đủ sức lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Chú trọng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong trong nội bộ. Quan tâm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn và ảnh hưởng to lớn đối với thế giới, một chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ta đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Di chúc Bác dạy trước lúc đi xa.

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất