Chủ Nhật, 23/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 10/5/2019 16:36'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông: Thiết thực, cụ thể trong học và làm theo Bác

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII (Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN)

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII (Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN)

Trong quá trình triển khai thực hiện, đã có 60/62 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng thuộc Đảng ủy Khối đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Nội dung học tập và làm theo được đưa vào Nghị quyết của tổ chức đảng, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Khối. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt nói riêng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Quy định số 55- QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; gương mẫu, đi đầu trên hầu hết các lĩnh vực; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

GẮN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Các TCTS Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập và làm theo đưa vào Nghị quyết của tổ chức đảng, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Cụ thể, Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề “Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh ra Nghị quyết về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ra Nghị quyết về “Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”... và nhiều chi bộ, đảng bộ thực hiện nghị quyết về đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ... góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, các đoàn thể vững mạnh.

Cùng với đó, các cấp ủy cũng gắn nội dung Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chuyên đề hàng năm; cụ thể hóa chuyên đề chung thành chủ đề của từng chi bộ, đảng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; trong đó, xác định những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyết; đề ra những nội dung, giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng ủy Khối, hầu hết các buổi sinh hoạt chi bộ ở các TCCS Đảng trong Khối đều có nội dung sinh hoạt tư tưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Một số TCCS Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề; trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng đã chọn chủ đề, đưa ra bàn bạc, thảo luận, nêu cách làm theo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh nấu cơm phục vụ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 Việc xây dựng chương trình (bản cam kết) tu dưỡng phấn đấu của cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở từng cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được chú trọng. Cụ thể, 60/60/62 TCCS Đảng thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết rèn luyện, làm theo Bác. Trong đó, cán bộ, đảng viên lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi để đăng ký, cam kết làm theo. Nội dung cam kết sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số bản cam kết đã xác định các giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành; cuối năm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét các cán bộ, đảng viên.

Xây dựng nội dung chủ đề làm theo Bác được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa vào Kế hoạch cả nhiệm kỳ và hàng năm, có hướng dẫn cụ thể để thực hiện trong toàn Khối. Các TCCS Đảng xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả giai đoạn và hàng năm; từ đó, đề ra chủ đề cho từng chi bộ trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng, ban. Các TCCS Đảng xây dựng chủ đề cụ thể theo hàng tháng, quý, gắn nhiệm vụ chính trị được giao, chọn chủ đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn tại cơ sở, góp phần làm cho các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực, trở thành nền nếp.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được tiến hành thường xuyên. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Theo đó, mỗi năm đã tiến hành kiểm tra ít nhất từ 2 cuộc trở lên đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ. Ngoài ra, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch riêng và đã thực hiện kiểm tra đối với 3 tổ chức cơ sở đảng; đồng thời chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng đưa nội dung kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Qua kiểm tra, kịp thời đánh giá kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 theo các chủ đề đã chọn; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

NỞ RỘ GƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo và phù hợp, chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã “Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ”; chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối “Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh”, “Dân chủ, nêu gương, sáng tạo, nói đi đôi với làm”; Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh chú trọng “Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả”, “Tâm huyết, tận tụy với công việc được giao, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công”, “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân”...; Đảng bộ Cục Thuế tỉnh “Đẩy mạnh kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, hành động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018”; Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với phong trào thi đua “Nhanh nhạy, hiệu quả, bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác”; Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy với “Xây dựng người cán bộ tổ chức trong sáng, gương mẫu, tinh thông” và Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nêu cao “Trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người  làm báo”, “Thực hành tiết kiệm; quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc có hiệu quả”; Đảng bộ Sở Tài nguyên - Môi trường thi đua thực hiện “Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi đua “Đoàn kết, trách nhiệm”; “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, công chức, người lao động thực sự cần, kiệm, liêm, chính”; Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường thi đua “Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân”...

Những phong trào thi đua trong học tập và làm theo Bác nêu trên cùng với việc chú trọng xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm và cả nhiệm kỳ; yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng bồi dưỡng, theo dõi, phát hiện, bình chọn, ghi nhận các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cá nhân, tập thể trong cơ quan, đơn vị mình, thực hiện thường xuyên.

Trong đó, quy trình bình xét phải được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn gương điển hình thật sự tiêu biểu, là tấm gương xứng đáng (không chạy theo thành tích) để mọi người học tập và noi theo. Trên cơ sở đó, định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy xét chọn và quyết định tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích; hướng dẫn việc tuyên dương, khen thưởng, tọa đàm, gặp măt, giao lưu gương điển hình theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy. Theo đó, BanThường vụ Đảng ủy Khối đã xét, quyết định tuyên dương cho 26 tập thể, 62 cá nhân và khen thưởng 11 tập thể, 25 cá nhân; xét chọn, đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TRONG TOÀN KHỐI

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể trong Khối vững mạnh. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đại đa số cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình rèn luyện cụ thể, chủ động phát huy năng lực, thế mạnh, phấn đấu đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều TCCS đảng xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề trọng tâm, nổi cộm như: cải cách thủ tục hành chính; mở rộng dân chủ, phát huy tốt nguyên tắc phê và tự phê bình, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức...

Việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Kết quả năm 2016, 2017, 2018, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng được duy trì, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Trong 3 năm qua, tỷ lệ TCCS Đảng trong sạch vững mạnh trong Khối năm sau cao hơn năm trước, không có TCCS Đảng yếu kém; chất lượng đảng viên qua đánh giá phân loại hàng năm đã tăng lên. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, không có cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh, không có tổ chức đoàn thể yếu kém.

 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông tuyên dương cá nhân và tập thể trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

 
Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đoàn kết, thống nhất cao; sâu sát trong chỉ đạo điều hành; tiếp thu đầy đủ, triển khai kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để đưa việc học và làm theo Bác trở thành thường xuyên, nền nếp. Cấp ủy cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức (Đảng, chính quyền, đoàn thể) đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; chủ động đề ra các giải pháp thực hiện có tính sáng tạo, đổi mới, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ Khối đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số TCCS Đảng trong Khối chưa chú trọng lãnh đạo triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét các chủ đề cụ thể về học tập, làm theo; đôi lúc thực hiện việc học tập và làm theo còn mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Một số nơi, việc đăng ký làm theo chưa bám sát với yêu cầu thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được nhiều, kết quả chưa rõ. Vẫn còn những biểu hiện quan liêu, lãng phí, xa dân; vẫn còn có đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối quản lý. Một số TCCS Đảng chưa chú trọng thực hiện công tác bồi dưỡng, xây dựng  gương điển hình tiên tiến; chưa xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, chưa thật sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác…

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các TCCS Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, chú trọng triển khai có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng, với Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong học và làm theo Bác.

Hai là, lãnh đạo cấp ủy phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung mang tính trọng tâm, khâu đột phá, để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện hệ thống tiêu chí đạo đức phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo thiết thực; trong đó, nội dung, tiêu chí thi đua phải cụ thể, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi cách làm hay, sáng tạo, qua đó nhân rộng mô hình trong toàn Đảng bộ Khối. Tổ chức hội thảo để các tập thể, cá nhân hiến kế, qua đó tìm ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình. Đồng thời, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019 và các năm tiếp theo gắn với kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình, tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Văn Vân

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất