Thứ Bảy, 15/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 22/6/2023 9:58'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng các chi bộ có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng các chi bộ có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ KHỐI

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng bộ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, công chức, người lao động. Ngay sau khi Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương được ban hành, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng Kế hoạch toàn khóa lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của đảng bộ với nhiều nội dung, phương pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm thực tế của đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực, lựa chọn và triển khai đạt hiệu quả mô hình tiêu biểu, nội dung đột phá giai đoạn 2021-2023. Qua việc học tập, làm theo và nêu gương đã nâng cao tính tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, công chức, người lao động; cấp ủy các chi bộ, chính quyền, đoàn thể trực thuộc đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nội dung “làm theo” và “nêu gương” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong giải quyết công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã đẩy mạnh tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Kết luận và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, 2033 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, trong đó gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “Trung thành - trung thực - đoàn kết - tận tụy - sáng tạo - nêu gương” vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 95% trở lên; 61/61 đảng ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, năm 2022, năm 2023.

Nội dung kế hoạch về cơ bản đã đề ra được những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối. Cách thức triển khai cũng đa dạng, hấp dẫn, có ý nghĩa sâu sắc như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, các buổi nói chuyện, các cuộc thi, sân khấu hóa, các diễn đàn giáo dục truyền thống... để làm chuyển biến nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các báo, tạp chí, trung tâm thông tin của các cơ quan Trung ương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông qua các ấn phẩm báo chí... có trách nhiệm tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Kết luận số 01-KL/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề năm 2022, năm 2023 của Đảng ủy Khối và của các đảng ủy trực thuộc. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 của Trung ương, chuyên đề năm 2022, năm 2023 của Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đã có bước chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Nhằm kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đưa việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW bổ sung vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm; bổ sung vào chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng chủ động, sáng tạo trong việc gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cơ quan Trung ương...

Nhiều phong trào tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” của Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phong trào thi đua “Hai tốt” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”… Cùng với đó, chỉ đạo quán triệt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, gắn với nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ LÀ VẤN ĐỀ CỐT LÕI

Với phương châm “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác, từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa và từng năm với những việc làm và hành động cụ thể. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời. Chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công lựa chọn những nội dung, chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung chuyên đề. Chuyên đề được phổ biến đến đảng viên, được thảo luận dân chủ, công khai, tìm ra các giải pháp để thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thông qua việc sinh hoạt chuyên đề để khuyến khích năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, những vấn đề còn vướng mắc, chưa đồng thuận về cơ bản đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ và giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo -  Nêu gương”. Các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy định nội bộ, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể kể đến như Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng văn hóa công vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ (2001), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát (2023)...

Về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp là nội dung xuyên suốt được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Hàng năm, cấp ủy các cấp phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương đánh giá toàn diện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nội dung đã đăng ký trong bản kế hoạch học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị cũng như thực hiện nghĩa vụ công dân, đảng viên nơi cư trú.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Công tác tuyên truyền, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng như thông qua tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi, cuộc vận động, phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác, thực hiện Di chúc Bác Hồ, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gương người tốt việc tốt... các tài liệu, ấn phẩm về Bác bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022), kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp ủy trực thuộc, được đông đảo cán bộ, đảng viên nhiệt liệt hưởng ứng tham gia. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 1.108 bài viết của các tác giả và nhóm tác giả; tổ chức chấm, lựa chọn trao 32 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả; tuyên dương 15/41 đảng ủy tham gia tổ chức tốt cuộc thi và lựa chọn các bài viết tốt để gửi dự thi cấp Trung ương. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được Trung ương tuyên dương là 1 trong 15 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tổ chức tốt Cuộc thi ở cấp Khối.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương còn đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu, quảng bá, tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế. Với phương châm thực hiện: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo” phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn ngoài nước”, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản, trọng tâm của Kết luận số 01-KL/TW; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với bạn bè quốc tế, cộng đồng sở tại và thế hệ sinh ra và lớn lên ở ngoài nước, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới, góp phần nâng cao tinh thần tự hào dân tộc; củng cố niềm tin và khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước.

Các bộ phim về đề tài truyền thống cách mạng, về lịch sử dân tộc mang tính nhân văn sâu sắc và giá trị nghệ thuật cao, gần 50 bộ phim tài liệu về Bác và đề tài cách mạng, về các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, “gương người tốt, việc tốt” đã được công chiếu. Các ấn phẩm được các nhà xuất bản phát hành bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài... Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục: “Theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Thực hiện Di chúc Bác Hồ”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”... trên các báo điện tử, góp phần lan tỏa rộng rãi các thông tin tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế.

ĐỀ CAO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Tính từ sau Đại hội XIII đến hết tháng 12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát chuyên đề; các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp làm việc với 46 tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành 6 cuộc kiểm tra, 6 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trực tiếp đối với 10 đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc. Cấp ủy các cấp đã chủ động chọn trọng tâm, trọng điểm tiến hành tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Từ sau Đại hội XIII đến hết tháng 12/2022, các cấp ủy trực thuộc thực hiện: (1) Kiểm tra đối với 1.880 tổ chức đảng, trong đó: kiểm tra 346 đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở, 439 đảng ủy bộ phận, 1.095 chi bộ; kiểm tra đối với 10.432 đảng viên, trong đó 1.286 đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp; (2) Giám sát chuyên đề đối với 1.145 tổ chức đảng, 10.736 đảng viên, trong đó có 737 đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp. Cùng với đó, công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, từ đó đã phát hiện và biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết và khen thưởng đã kịp thời hướng dẫn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, từ cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra. Chuyển biến rõ nét nhất là việc làm theo Bác đã được thực hiện thường xuyên hơn, đã trở thành công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, phương pháp, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối nhất là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề năm 2022, năm 2023 của Đảng ủy Khối ở một số cấp ủy có lúc còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời; còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với các đối tượng, với thực tiễn; Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm ở một số đảng ủy trực thuộc chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

TIẾP TỤC CỤ THỂ HÓA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Năm 2023, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tích cực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; do vậy, để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục nâng cao và thống nhất nhận thực cho cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác: Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường truyền thông giá trị các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề năm 2022, 2023 của Đảng ủy Khối và những văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW phải gắn với các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề năm 2022, 2023 của Đảng ủy Khối, các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với những nhiệm vụ, hoạt động cụ thể thực hiện hằng năm, hằng tháng cho phù hợp điều kiện thực tiễn.

Ba là, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW phải gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp triển khai thực hiện Kết luận cần đồng bộ với việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được nêu trong Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hòa vi quý". Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Bốn là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng việc sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Hằng năm, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở và chấn chỉnh những tổ chức đảng và cá nhân thực hiện không tốt Kết luận 01-KL/TW, đồng thời, phát hiện những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân… 

TS. Phạm Thị Vui
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất