Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 12/7/2023 15:41'(GMT+7)

Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương: Thông tin chuyên đề quý II năm 2023

Đồng chí Nguyễn Đức Hà đã thông tin về một số điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đồng chí Nguyễn Đức Hà đã thông tin về một số điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề về “Công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ và giải pháp trong thời gian tới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” với các nội dung cụ thể: Một số điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: đã ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, bao gồm cả chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và phòng, chống "tiêu cực", trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Thành lập Ban Chỉ đạo  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây; ban hành quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;... Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để: "không dám", "không thể", "không muốn", "không cần" tham nhũng. Đến nay, có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả như thời gian gần đây.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đã kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống. Công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng, với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt".

Về nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phải thực hiện tiếp 3 không, 4 hơn là: “không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không đổ cho khách quan” và “Tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa”. Có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có kết quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người tham nhũng, hư hỏng. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".

Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn", né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức. 

Về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Khẩn trương tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng để các Tiểu ban này, nhất là Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự, sớm đi vào hoạt động, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Quang, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông tin chuyên đề về “Tình hình biển đảo thời gian gần đây và quan điểm, chủ trương, giải pháp trong bảo vệ chủ quyền biển đảo” do trình bày.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và định hướng, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Khối.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối. Đồng thời, các đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII giữa nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền tập trung lan tỏa nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;” kết quả tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc; tiếp tục làm rõ kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.

Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; kết quả thực hiện chủ đề công tác năm “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; đẩy mạnh tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.../.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất