Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 12/7/2023 14:51'(GMT+7)

Tây Ninh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân  điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai ở các địa phương

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai ở các địa phương

TOÀN NGÀNH TUYÊN GIÁO TÂY NINH HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Thông tin về kết quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Lê Thành Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thành Công nhấn mạnh, trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động trong công tác tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên giáo đảm bảo hiệu quả, kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; tổ chức Hội nghị tuyên truyền một số kết quả nổi bật về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với một số nước lớn và diễn biến, kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc; tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật thiết kế Infographic phục vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch đợt I - năm 2023… và các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành 297 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo bằng nhiều hình thức và đảm bảo yêu cầu đề ra; định hướng, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được triển khai kịp thời thông qua nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin; tổ chức 04 cuộc điều tra, khảo sát nắm bắt dư luận xã hội; tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp và cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh; chủ động chỉ đạo, định hướng nội dung cho các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tình hình, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình công tác văn hóa, văn nghệ, nhất là việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Định hướng Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh tiếp tục phát động văn nghệ sĩ tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Giải thưởng báo chí toàn quốc“Búa Liềm vàng" và các hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề tuyên truyền biển, đảo…

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo qua 6 tháng đầu năm cũng còn hạn chế như: công tác tham mưu cho cấp uỷ có lúc, có việc chưa kịp thời, có nội dung chất lượng chưa cao; công tác phối hợp với các ngành, các cấp có lúc chưa chặt chẽ, thông tin tuyên truyền phối hợp chưa thường xuyên; hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế về hình thức, chưa đa dạng về phương pháp tuyên truyền…

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Dương Minh Châu; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Biên; Ban Tuyên huấn, thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của các đơn vị tại hội nghị đã tập trung vào các nội dung liên quan những kết quả đạt được công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; việc nắm bắt tình hình, tư tưởng dư luận của cán bộ, đảng viên và tấng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là các khu vực biên giới... và đề xuất một số giải pháp về công tác cán bộ đối với cấp cơ sở.

NGÀNH TUYÊN GIÁO CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT VAI TRÒ "ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đã ghi nhận nhiều nỗ lực của ngành tuyên giáo trong phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, những thông tin giả mạo, sai sự thật, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí nêu rõ: Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, điều đó ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp tới công tác tuyên giáo nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị, cùng với việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, ngành tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tập trung thực hiện tốt những yêu cầu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững"; đồng thời tham mưu biên soạn, triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực".

Hai là, tham mưu triển khai, sơ tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, Tỉnh uỷ. Trong đó tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; chuẩn bị chu đáo nội dung văn kiện Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh; tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để qua đó tạo đồng thuận cao trong Đảng và Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Nghị quyết đại hội đề ra.

Ba là, phát huy vai trò cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo tỉnh trong tham mưu triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, thông tin đối ngoại của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm".

Bốn là, rà soát, tham mưu củng cố, phát huy vai trò báo cáo viên, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, các trang mạng xã hội, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thể lực thù địch, những nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp để có các phương án ngăn chặn “từ sớm, từ xa" các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" và là vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng rằng các đồng chí trên mặt trận tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao - Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, nhằm góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2023 của ngành Tuyên giáo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương đề nghị ban tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy; trung tâm chính trị huyện; tuyên giáo/tuyên huấn đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả,bảo đảm tiến độ tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng và của Đảng bộ các cấp; tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, đặc biệt chú trọng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Đẩy mạnh xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Trong đó tập trung rà soát những nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch thực hiện Đề án 05 của Tỉnh ủy thực hiện NQ 35 của Trung ương về bảo vệ nền tảng của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường định hướng thông tin tích cực trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội. Thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội"; triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.Tiếp tục chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền vềnhững kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; tập trung triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Liên quan đến triển khai thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/55/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng CSVN và việc sử dụng cờ Đảng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng ở địa bàn, đơn vị phụ trách, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không để sai sót.

Hoàng Nguyễn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất