Thứ Sáu, 14/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Năm, 29/9/2022 15:8'(GMT+7)

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng

Các đại biểu tham gia hội nghị tại Thừa Thiên Huế

Các đại biểu tham gia hội nghị tại Thừa Thiên Huế

Sóc Trăng: Quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đàm Lực Sĩ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đạt 79,98%, BHTN đạt 94,56%, BHYT đạt 89,86% chỉ tiêu do UBND tỉnh giao năm 2022; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,56% dân số. Các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được giải quyết đầy đủ, kịp thời; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 8 tháng đầu năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 8 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn một số khó khăn, hạn chế. Số người tham gia BHXH, BHYT tuy có tăng so với cuối năm 2021 nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Do đó, trong những tháng cuối năm, BHXH tỉnh đề ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ thu, giao chỉ tiêu tỷ lệ duy trì và phát triển số người tham gia BHYT, nâng cao chất lượng năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thảo luận về việc thực hiện các chính sách và công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT; công tác chỉ đạo BHYT học sinh năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo; công tác tham mưu hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ nguồn ngân sách địa phương...; đồng thời, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT và đề xuất giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương và đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để BHXH tỉnh Sóc Trăng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH tỉnh chủ động, tích cực hơn nữa, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT học sinh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả BHXH tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực đạt được trong 8 tháng đầu năm 2022. Với mục tiêu phấn đấu tăng diện bao phủ người tham gia BHXH và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào các nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành với cơ quan BHXH để trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, doanh nghiệp; rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; cân đối, bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch hồ sơ trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính trong công tác BHXH, BHYT; nỗ lực thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn

Theo báo cáo của Hội nghị, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (năm 2017) và tổng kết (năm 2021) về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; tổ chức Đoàn giám sát tình hình quản lý quỹ BHYT, BHXH trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, nhất là công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT, công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tăng cường công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH với UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Các cấp ủy địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW theo đúng quy định; chỉ đạo HĐND đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp; chỉ đạo UBND các cấp thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; hàng năm đều ban hành các quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đại lý thu trên địa bàn để thống nhất triển khai thực hiện.

Qua đó, tính đến hết tháng 8/2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 145.101 người tham gia BHXH chiếm 28,3% lực lượng lao động trên địa bàn. Trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 127.109 người, chiếm 24,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 17.992 người, chiếm 3,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Về số người tham gia BHTN, toàn tỉnh hiện có 118.374 người, chiếm 23,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, về BHYT toàn tỉnh đã cod 1.144.361 người tham gia, đạt độ bao phủ 99,02% dân số, vượt 3,9% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao chi tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025.

Thời gian qua, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện tốt. Hàng năm, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chủ trương, chính sách BHXH, BHYT. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực BHXH, BHYT luôn được quan tâm, đẩy mạnh…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và ý kiến tham luận của một số sở, ngành, chính quyền địa phương cũng đánh giá, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đơn cử: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH, BHTN vẫn còn thấp so với tiềm năng. Nhóm đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn thấp (đạt hơn 89% tổng số đối tượng thuộc diện phải tham gia). Một số đơn vị, doanh nghiệp, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước chưa chấp hành nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT; chưa kê khai đầy đủ số lao động đang làm việc tại đơn vị.

Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện giảm so với cuối năm 2021 và còn thấp so với tiềm năng. Việc vận động người dân tham gia BHYT tại các địa bàn không còn được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT gặp nhiều khó khăn. Công tác thu BHYT học sinh, sinh viên tại một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có kết quả thấp. Đáng chú ý, tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; cũng như việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT...

Từ thực tế đó, tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Đồng thời, đề ra các giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã rất quan tâm, tăng cường lãnh đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn bằng việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để triển khai thực hiện; đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh... Nhờ đó, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại Thừa Thiên Huế đã đạt kết quả cao; công tác chi trả các chế độ luôn kịp thời.

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển tỷ lệ sinh viên các trường đại học tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp cố tình nợ BHXH, BHYT để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo ngành Y tế tỉnh nghiêm túc trong công tác khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Thừa Thiên Huế cũng cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông kịp thời; ban hành chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, nhất là hỗ trợ hộ gia đình dân tộc thiểu số. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng yêu cầu, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nghị quyết liên quan đến BHXH, BHYT trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu cầu, BHXH tỉnh cần có đánh giá thực trạng để nâng cao hơn chất lượng và số lượng người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở cần luôn đồng hành, hỗ trợ BHXH tỉnh thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo ông Thọ, việc nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH cũng là trách nhiệm của cấp ủy và việc này sẽ được tiến hành kiên trì, quyết liệt và đồng bộ. BHXH tỉnh cũng cần phải tự thân chuyển mình, quan tâm, nâng cao hơn nữa công tác truyền thông, vận động người tham gia BHXH, BHYT; xem xét nhân rộng mô hình “mạng lưới đại lý bảo hiểm” tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế kỳ vọng, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ phấn đấu trở thành là 1 trong những đơn vị đứng đầu cả nước về chuyển đổi số; phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời mong muốn, BHXH Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để Thừa Thiên Huế được thí điểm các mô hình của BHXH Việt Nam; có các giải pháp đồng hành, hỗ trợ tỉnh làm tốt hơn nữa công tác lãnh chỉ đạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn./.

Quỳnh Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất