Chủ Nhật, 14/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 10/8/2022 6:0'(GMT+7)

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 25-KH/BTGTU ngày 10/1/2022, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU trên địa bàn toản tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk bước đầu đã đạt được  một số kết quả tích cực như sau:

Thứ nhất, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có 9/15 Ban Tuyên giáo cấp huyện, bố trí biên chế đảm bảo tối thiểu theo quy định; 184/184 xã, phường, thị trấn đã bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách công tác Tuyên giáo - Dân vận; 15/15 Trung tâm Chính trị cấp huyện đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị.

Thứ hai, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu công tác tuyên giáo, với 15/15 địa phương đảm bảo kết nối trực tuyến từ tỉnh đến huyện, 7/15 địa phương kết nối từ tỉnh đến huyện cấp xã; cơ bản cán bộ tuyên giáo cấp xã được trang bị máy tính kết nối mạng Internet để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp, trọng tâm là: Nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động tham mưu cấp ủy ban hành, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án về công tác tuyên giáo. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị; nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tăng cường định hướng chính trị tư tưởng đối với hoạt động báo chí, xuất bản. Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào thực chất, hiệu quả. Nâng cao chất lượng định hướng chính trị trong hoạt động văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo. Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm công tác tuyên giáo và các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Đoàn Hiếu

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Đoàn Hiếu

Việc triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát thường xuyên công tác tuyên giáo. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác tuyên giáo. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị với ngành Tuyên giáo ngày càng nhịp nhàng và chặt chẽ hơn.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, trung tâm chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hai là, triển khai đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu công tác tuyên giáo. Ba là, xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp.

Trịnh Dũng

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất