Chủ Nhật, 14/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 11/8/2022 21:35'(GMT+7)

Đồng chí Lại Xuân Môn làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Tỉnh ủy Thái Nguyên, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải cho biết, hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, hướng đến mục tiêu: Xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Với phương châm “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần”, thời gian qua Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng, trong đó xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới, tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào thực tiễn và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức... góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Xác định đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là đợt sinh hoạt quan trọng, được thực hiện xuyên suốt trong năm 2022 và những năm tiếp theo; cấp ủy đảng các cấp đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

Về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương 3, 4, 5 khóa XIII; tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, tăng cường tổ chức bằng hình thức trực tuyến, đồng thời gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của cấp ủy phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 26/6/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đã cụ thể hóa 5 định hướng lớn của Nghị quyết thành 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch để tổ chức thực hiện; với mục tiêu phấn đấu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. 

Về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5 khóa XIII của Đảng và một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Căn cứ tình hình thực tiễn, Tỉnh ủy đã sớm xây dựng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; trong đó đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và tổ chức triển khai thực hiện. Lấy kết quả thực hiện chương trình hành động là một trong những nội dung để đánh giá hằng năm, cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy và người đứng đầu.

 Xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” thành công giúp tỉnh Thái Nguyên đi tắt, đón đầu những thời cơ, thuận lợi mới trong phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành Nghị quyết về vấn đề này; với mục tiêu, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2025, thuộc tốp 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Kết quả xếp hạng chuyển đổi số, năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố (trong đó chính quyền số đứng thứ 09/63, kinh tế số đứng thứ 05/63, xã hội số đứng thứ 08/63). Các chỉ số đo lường, đánh giá của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước đều đạt thứ hạng cao.

Về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ động tham mưu xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo các chủ đề hằng quý. Các chủ đề học tập gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện quan trọng của tỉnh. Đây là 1 điểm mới, sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên trong tham mưu, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh có 655 mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác.

Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được triển khai tích cực. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, các đối tượng; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát trên không gian mạng; xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Các trang, nhóm trên mạng xã hội Facebook tích cực tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ các thông tin tích cực, bình luận để phản bác, làm giảm thiểu tác hại của thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

Đồng chí Vu Duy Hoàng trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng trao đổi tại buổi làm việc.

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung về công tác tuyên giáo nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Từ đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như:

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin, sớm ban hành văn bản hướng dẫn, biên tập đề cương, tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn để phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Tăng cường việc chỉ đạo, định hướng, phối hợp xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến địa phương. Tiếp tục phối hợp triển khai điều tra dư luận xã hội tại địa phương; có tổng hợp vấn đề dư luận xã hội quan tâm chung trong cả nước, định hướng thông tin kịp thời đối với những vấn đề “nóng”, vụ việc phức tạp phát sinh để phục vụ công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng, giám sát về mặt đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng đối với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trong hệ thống giáo dục… trong công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giảng dạy lý luận chính trị, lịch sử Đảng, biên soạn nội dung chương trình sách giáo khoa.

Đối với công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, tham mưu ban hành bộ tiêu chí chuẩn trung tâm chính trị cấp huyện, đảm bảo thống nhất trong toàn quốc, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay. Ban hành văn bản điều chỉnh một số nội dung về tuyển sinh; đánh giá chuyên đề (học phần); thống nhất thông tin của hồ sơ học viên với hồ sơ lưu trữ tại trung tâm; đối tượng, tiêu chuẩn học lớp sơ cấp LLCT nêu trong Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện” phù hợp với Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư “Về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị” để các địa phương, đơn vị thuận lợi cho việc triển khai thực hiện; sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình “Sơ cấp lý luận chính trị”.

Có hướng dẫn thống nhất về việc viết nhân vật lịch sử vào các cuốn sách lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị, để có căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Đối với công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương có đề xuất, tham mưu với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổi sung quy định hoặc có hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự buổi làm việc.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bám sát chỉ đạo của Trung ương, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả T

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả mà Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Năm 2021, Thái Nguyên đứng thứ 1 trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đứng thứ 4 cả nước về giá trị xuất khẩu (gần 29 tỷ USD); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 95 triệu đồng/người/năm, tăng 6,4 triệu đồng/người so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7%, đứng thứ 4 cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 18.000 tỷ đồng, vượt 46,2% so với Trung ương giao, thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 đạt 7,08% là mức tăng cao nhất trong 03 năm trở lại đây…

“Đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên là do Thái Nguyên đã làm tốt về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác tuyên giáo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo nên những thành tựu quan trọng của tỉnh” – Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ.

Trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, Tỉnh ủy Thái Nguyên tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Trong đó, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.” – Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, cần điều chỉnh, bổ sung chi tiết hóa chương trình, kế hoạch hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền giáo dục, để truyền tải, tham mưu, đề xuất các giải pháp, phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, để giải quyết vấn đề bất cập khó khăn, tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức dự báo, nắm chắc tình hình về công tác tư tưởng trong Đảng, dư luận trong xã hội, để định hướng, dẫn dắt tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Riêng đối với ngành Tuyên giáo Thái Nguyên, đồng chí Lại Xuân Môn yêu cầu, cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, chủ động tham mưu thường xuyên, liên tục về xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, triển khai các đợt học tập nghị quyết, tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nghị quyết của các cấp ủy. Phối hợp với các đảng ủy, ban cán sự đảng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay. Có cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất cho ban tuyên giáo các cấp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

* Trước đó, sáng 11/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Phổ Yên về công tác tư tưởng, tuyên giáo; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất