Thứ Ba, 23/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 19/4/2022 13:27'(GMT+7)

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Về phía Hội Khuyến học, tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Nội dung buổi làm việc nhằm triển khai nhiệm vụ được Ban Bí thư phân công Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi công tác hội do Đảng, Nhà nước thành lập, công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Hội Khuyến học Việt Nam trong việc tham mưu, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

TRIỂN KHAI TÍCH CỰC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VI HỘI KHUYẾN HỌC VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, ngay sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 – 2026), Hội Khuyến học Việt Nam đã tập trung chỉ đạo Hội khuyến học các cấp và cơ quan Trung ương Hội một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2021 - 2026, cụ thể hóa nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW (13/4/2007) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Quyết định 489/QĐ-TTg (08/4/2020) về kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW và Chỉ thị 14/CT-TTg (25/5/2021) của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 theo quan điểm và đường lối giáo dục trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, Trung ương Hội Khuyến học quán triệt đầy đủ và sâu sắc những mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng nhân lực của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc học tập của người dân trở - thành hoạt động thường xuyên, thành phong trào sâu rộng trong xã hội; hình thành một văn hóa trong học tập, lấy tự học làm thước đo để đánh giá năng lực của mỗi người trong công việc và cuộc sống; qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng báo cáo tại buổi làm việc.

Từ đó, hình thành và phát triển phương thức học tập suốt đời có tính mở, tạo điều kiện và thúc đẩy người lớn học tập thường xuyên theo hướng kết hợp học trực tiếp với học trực tuyến, học tại trường lớp, tại nơi làm việc, tại nhà trên cơ sở xây dựng các kỹ năng số cho người học, lấy tự học làm cốt nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, dưới sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Xây dựng và thực hiện mô hình công dân học tập với những năng lực cốt lõi để có thể sống và làm việc trong điều kiện của nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

Thực hiện tốt các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập theo những tiêu chí phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2026 để tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các cộng đồng học tập cấp huyện và cấp tỉnh, các thành phố học tập trong Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” của Chính phủ.

- Đến cuối năm 2025, số lượng hội viên đạt tỷ lệ 25% so với dân số trong cả nước.

- Đạt tỷ lệ 70% trường đại học, cao đẳng có tổ chức khuyến học vào cuối năm 2025; tỷ lệ này ở hệ thống trường phổ thông cả 3 cấp là 80%.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị trên cơ sở hoàn thiện các tiêu chí đã triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 và bổ sung những yêu cầu mới đối với công dân học tập vào tiêu chí đánh giá của các mô hình học tập bảo đảm đến năm 2025, 50% người trong độ tuổi lao động của gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập đạt danh hiệu công dân học tập80% cán bộ công chức, viên chức trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập được trang bị kỹ năng số cơ bản. 50% người trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- 90% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn hành chính cấp xã theo học chương trình ngoại ngữ và tin học do nhà nước quy định.

- Trong gia đình học tập, mọi thành viên đều đạt chuẩn biết chữ mức độ hai trở lên.

- Đến hết năm 2025, bảo đảm 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 60% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 60% cộng đồng (thôn bản tổ dân phố) đạt danh hiệu cộng đồng học tập và 80% cơ quan, trường học, hợp tác xã, tổ sản xuất và doanh nghiệp do cấp xã quản lý đạt danh hiệu đơn vị học tập.

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG, ĐƠN VỊ

Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”, Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương chu trình theo 2 giai đoạn 2021 - 2025, 2026-2030 với những nội dung cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn cấp xã dựa trên những thành quả thực hiện Đề án 281 giai đoạn 2014 - 2020, vận dụng sáng tạo những bài học đã có và phát huy hơn nữa tinh thần thi đua xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Theo đó, Hội Khuyến học Việt Nam chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập.

Tập trung nâng cao chất lượng các mô hình học tập trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện Chương trình; tăng cường năng lực kỹ thuật số của mọi thành viên trong các mô hình học tập phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Doan đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự Đảng phối hợp với Hội Khuyến học kiểm tra đánh giá sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để sau 5 năm sơ kết Kết luận của Ban Bí thư đạt được kết quả thiết thực.

Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc tham mưu, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy Đảng thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII, chuẩn bị nội dung phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập”.

Phối hợp với các nhà tài trợ tiếp tục trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học tập tốt; trao học bổng cho 20 học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  ĐỂ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ HỘI HỌC TẬP NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Khuyến học và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ cũng bày tỏ sự cảm ơn sự phối hợp của Hội Khuyến học Việt Nam đối với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian qua.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tăng cường công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam năm 2021.

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội ngày càng phát triển, trong thời gian tới, đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong giai đoạn 2021- 2030.

Nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp để làm tốt công tác tư vấn với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đổi mới mạnh mẽ để hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, đa dạng, chất lượng và thiết thực, nhất là công tác vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân. Tiếp tục phát triển tổ chức Hội và hội viên vững mạnh và vận động đông đảo nhân dân trong cộng đồng dân cư, thôn, bản, tổ dân phố, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài; hình thành phong trào học tập sôi nổi, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, qua đó thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng thành công xã hội học tập trong phạm vi cả nước.

Liên kết, phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với các ban, ngành và đoàn thể; huy động đa dạng nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong nhân dân.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, khơi dậy ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, trách nhiệm tự học của mỗi công dân đối với sự học theo tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học không bao giờ cùng” trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh, trong công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hằng năm, cần đôn đốc các cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện tốt những nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về nội dung này.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ cũng ghi nhận kiến nghị phát biểu tại buổi làm việc và và giao cho các vụ đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội triển khai, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Về các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, lãnh đạo hai cơ quan sẽ bàn từng công việc cụ thể, để đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất