Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 16/3/2021 17:43'(GMT+7)

Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý I/2021

Các đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 2 trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn

Các đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 2 trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngay từ đầu năm, ban tuyên giáo các cấp đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp, chủ động trong tham mưu đề xuất, tích cực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch của ngành. Tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên định hướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII,Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, công tác phòng, chống dịch Covid-19... thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.Chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cáclĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đảm bảo toàn diện, kịp thời, hiệu quả.

 THAM MƯU HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành kịp thời định hướng tuyên truyền tháng 1,2, 3; hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn; hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, mục tiêu, giải pháp năm 2021...

Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáocác huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đội ngũ báo cáo viên các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng; các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh;  tuyên truyền về kết quả,  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII,  kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid- 19... Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương 3 tháng đầu năm 2021.

Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn và tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; thường xuyênnắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hộitrên địa bàn, theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Hai hội nghị Báo cáo viên trực tuyến đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy t chức với gần 400 lượt người tham dự. Phối hợp tổ chức điều tra dư luận xã hội năm 2021 về công tác bầu cử. Thường xuyên theo dõi nội dung phản ánh của báo chí; phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020; Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 2 năm 2021. Các cơ quan báo chí đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quy định của Luật Báo chí, xuất bản; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phản ánh toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh... của tỉnh và các địa phương.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn; ban hành Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết và ban hành các văn bản liên quan Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, học tập lý luận chính trị và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi nội dung chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị  của trung tâm chính trị các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc và việc đổi tên, mẫu dấu của các trung tâm chính trị cấp huyện theo Quy định số 208- QĐ/TW; phối hợp với các ngành liên quan khảo sát địa điểm xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn tại huyện Ba Bể, Ngân Sơn. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác lịch sử Đảng các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cuốn sách Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020; đôn đốc việc truyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của các đảng bộ cơ sở.

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU CẤP ỦY TRONG CÔNG TÁC KHOA GIÁO

Hệ thống tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo cùng cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và Quy chế phối hợp của Tỉnh ủy, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng bộ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08- CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; ban hành Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực khoa giáo tại các địa phương, đơn vị; phối hợp Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các ngành trong khối thực hiện chuyên mục xây dựng Đảng, chuyên mục Khoa giáo với chủ đề thuộc các lĩnh vực y tế, khoa học- công nghệ, lao động việc làm, dạy nghề.

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm tình hình, tham mưu kịp thời các văn bản định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương.

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Tham mưu chỉ đạo các đảng bộ kiện toàn Ban chỉ đạo 35 sau đại hội đảng bộ các cấp; chủ động nắm thông tin trái chiều, tình hình tư tưởng, dư luận trên không gian mạng; tham mưu chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác, nhất là trước các sự kiện chính trị, các dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước, địa phương, các vấn đề nhạy cảm dư luận quan tâm. Phối hợp với lực lượng trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; bôi nhọ, hạ thấp hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng... trên internet, mạng xã hội.

Ban tuyên giáo các cấp thường xuyên theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy và Ban chỉ đạo 35 định hướng hoạt động công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, giúp Ban chỉ đạo 35 cấp huyện tổ chức tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt- Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai đại trà trong toàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TUYÊN GIÁO CÁC CẤP

Ban Tuyên giáo các cấp đã thống kê tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; cung cấp thông tin cán bộ tuyên giáo các cấp. Hiện nay, đội ngũ tuyên giáo cấp tỉnh có 20 đồng chí, cấp huyện có 29 đồng chí; cấp xã có 827 cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm. Nhìn chung, cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo Bắc Kạn trong quý I/2021 vẫn còn một số hạn chế. Công tác nắm tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, dư luận có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương có lúc, có nơi, có nội dung còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa được thường xuyên. Một số đảng ủy chưa kiện toàn kịp thời ban tuyên giáo cơ sở. Việc thực hiện đổi tên, mẫu dấu của trung tâm chính trị cấp huyện theo Quy định số 208- QĐ/TW còn chậm (hiện mới có huyện Chợ Mới, Ba Bể thực hiện). Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương còn hạn chế. Một số địa phương chưa xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ cấp xã (Thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, Na Rì). Bên cạnh đó, cơ cấu, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo cấp cơ sở chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, do vậy mỗi địa phương vận dụng khác nhau nên khó khăn, lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong quý II/2021, Bắc Kạn tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, chủ động tham mưu cấp ủy làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước những vấn đề thời sự, chính trị của địa phương, đất nước, nhất là tình hình tư tưởng trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội.

Hai là, thực hiện tốt chức năng tham mưu Ban Chỉ đạo 35; Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 07-ĐA/TU; Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn; cơ quan thường trực Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Ba là, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong quý II năm 2021.

Bốn là, quan tâm kiện toàn, theo dõi, đôn đốc duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên và hội nghị giao ban công tác báo chí hằng tháng. Biên soạn, biên tập các loại tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, chất lượng. Nâng cao chất lượng Bản tin "Công tác xây dựng Đảng". Xây dựng các văn bản phục vụ Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp năm 2021; nắm tình hình tổ chức hội thi cấp huyện và tương đương; tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho đối tượng cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện.

Năm là, chủ động làm tốt công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, học tập triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác văn hóa, văn nghệ trong toàn tỉnh bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Trọng tâm là việc tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáu là, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đảm bảo thiết thực, hiệu quả và sát hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị, địa phương.

Bảy là, chủ động nắm tình hình, chỉ đạo những vấn đề nảy sinh, dư luận quan tâm trong lĩnh vực khoa giáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo, các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo; tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I năm 2021 và sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2021.

Tám là, tham mưu cho cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo kết luận 173-TB/TU, ngày 29/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đấu tranh phòng, chống tuyên truyền, hoạt động đạo trái phép trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 đảm bảo đúng thời gian, chất lượng.

Chín là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo để hiểu sâu, nắm rõ tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Mười là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu hướng dẫn về tổ chức bộ máy ban tuyên giáo cơ sở; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; Chương trình phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy với Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh trong thực hiện chuyên mục xây dựng Đảng; xây dựng Quy chế phối hợp công tác tuyên giáo trong hệ thống chính trị; phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các địa phương, đơn vị thực hiện tốt chuyên mục xây dựng Đảng, chuyên mục Khoa giáo theo kế hoạch.

Mười một, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo; sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021./.

 

Minh Nguyễn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất