Chủ Nhật, 26/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 2/6/2023 14:0'(GMT+7)

Hậu Giang tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác tuyên truyền miệng đã được tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, với nhiều cách làm hay, hiệu quả, thiết thực như tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến, thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các báo cáo chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền trong các lớp bồi dưỡng, tập huấn,.... 

Với hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên được tổ chức đồng bộ, công tác tiếp nhận, xử lý, chọn lọc và truyền đạt thông tin từ Trung ương đến cơ sở được thực hiện thường xuyên, thông suốt; phương thức tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường sự nước tương tác và phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, giữa lực lượng báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở với đối tượng tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề hàng năm, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh trong từng nhiệm kỳ đại hội, các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh, chuyên đề học tập Bác hàng năm và các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội; củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng ở địa phương. Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng người nghe; thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã dần dần hình thành thói quen và nhu cầu được cung cấp thông tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nhằm nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng hàng năm, đề ra nội dung, chương trình và tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng (từ năm 2022 đến nay tổ chức hàng quý) để cung cấp thông tin về tình hình chính trị, thời sự, kết hợp giao ban nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và định hướng dư luận xã hội; giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt chức năng cầu nối, bảo đảm thông tin định hướng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Quan tâm nâng cao trình độ và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên như tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi về tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SÂU SẮC THÀNH TỰU, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN THÁCH THỨC CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

13 tham luận và ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm đã khẳng định ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; nhiều ý kiến tham luận phát biểu tập trung làm rõ thực trạng và nguyên nhân, những hạn chế, bất cập trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên thời gian qua, đồng thời cung cấp những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Các ý kiến đã phân tích sâu, trao đổi, thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của ngành, địa phương và của tỉnh trong bối cảnh xã hội "bùng nổ" thông tin hiện nay; nêu rõ những bài học kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới.


Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm nhiều đến công tác tuyên truyền và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; việc xây dựng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có nơi chưa sát thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu ổn định. Năng lực truyền đạt không đồng đều của báo cáo viên, tuyên truyền viên, có báo cáo viên, tuyên truyền viên còn nhiều hạn chế kỹ năng sư phạm nên chưa thu hút người nghe, thường nặng về độc thoại, thông tin một chiều. Việc cung cấp thông tin chính thống cho cơ sở còn chậm. Nội dung và hình thức tuyên truyền miệng có nơi chậm đổi mới, chưa đi vào chiều sâu, chưa thật sự gắn kết với thực tiễn đời sống, sinh hoạt của nhân dân ở địa bàn cơ sở; hình thức chưa phong phú và chưa sát với nhu cầu của từng đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên thời gian qua cũng còn một số hạn chế. Cơ chế tài chính còn một số nội dung bất cập đối với lực lượng tuyên truyền viên (chưa có phụ cấp)...

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Lê Công Lý đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Trước hết, cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp; từng đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng; trách nhiệm thực sự trong tham gia tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; từ đó làm gương, vận động người thân, người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Xây dựng, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm đội ngũ báo cáo viên theo hướng nâng chất. Lựa chọn cán bộ có chất lượng, tâm huyết với công việc; động viên các cán bộ đã nghỉ hưu, cựu chiến binh, người có uy tín ở khu dân cư tham gia báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Cấp uỷ, chính quyền các cấp phát động phong trào thi đua, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. Chính quyền các cấp quan tâm về chế độ hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở trong tham gia tuyên truyền miệng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ra dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Công Lý nhấn mạnh

Đồng chí Lê Công Lý, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần chủ động cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên kịp thời, đồng bộ, chính xác, chính thống và ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, hình thức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên để đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất 

 Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn, học tập kinh nghiệm trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ có năng lực. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng, phương pháp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cho cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tổ chức và cung cấp thông tin một cách bài bản, hệ thống, nhanh, kịp thời, thông tin quan trọng, khác biệt thông tin trên mạng xã hội, hệ thống truyền thông.

Nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, từ đó hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kịp thời, nhất là khi xuất hiện các sự kiện, vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm, nhân dân quan tâm.

Tiếp tục rà soát, kịp thời đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật... phục vụ công tác thông tin cơ sở. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác thông tin ở cơ sở; bảo đảm quản lý thống nhất hạ tầng thông tin ở cơ sở.

Tăng cường các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; cán bộ, công chức cấp xã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhân dân ấp, khu vực; đây cũng là kênh quan trọng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng ra dân. 

Cần chủ động cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên kịp thời, đồng bộ, chính xác, chính thống và ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, hình thức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên để đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Công Lý nhấn mạnh.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực góp phần quán triệt sâu sắc hơn nữa Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 

 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất