Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 26/3/2024 10:25'(GMT+7)

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ký hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chuyên gia tư vấn Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài “Các mối quan hệ lớn qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chuyên gia tư vấn Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài “Các mối quan hệ lớn qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” (gọi tắt là Chương trình).

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình dự và chủ trì Lễ ký.

Tại buổi lễ, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài là những nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong các giai đoạn phát triển đất nước.

Cụ thể, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã triển khai Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với 8 đề tài gồm:

Đề tài “Nhận thức và giải quyết đúng một số vấn đề lý luận, thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do TS. Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đề tài “Các mối quan hệ lớn qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, do GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chuyên gia tư vấn Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đề tài “Định hướng giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”, do PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đề tài “Giải pháp khai thác, phát huy nguồn lực và động lực mới phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đề tài “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới”, do GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đề tài “Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”, do TS. Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đề tài “Xây dựng nền quản trị quốc gia gắn với chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”, do PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài:

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ký hợp đồng với PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài: "“Định hướng giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”.

Đề tài “Tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới”, GS. TS. Vũ Văn Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Để tổ chức triển khai Chương trình bài bản, khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng, với mục đích kết quả nghiên cứu của Chương trình kịp thời góp phần vào việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, bộ phận tham mưu Chương trình dự thảo Kế hoạch chung thực hiện Chương trình để Ban Chủ nhiệm Chương trình ký ban hành thực hiện, trong đó đề xuất cụ thể lộ trình kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, các tọa đàm, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước; thời gian hoàn thành Báo cáo tư vấn lần 1, Báo cáo tư vấn lần 2, thời gian tổ chức nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức.

Cùng với đó, Tổ Thư ký nội dung, Tổ Thư ký hành chính ban hành văn bản phân công các thành viên theo dõi cụ thể với từng đề tài, xây dựng Báo cáo tiến độ định kỳ báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình; Ban Chủ nhiệm của từng đề tài khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể triển khai đề tài theo lộ trình, tiến độ công việc đã ký kết với Hội đồng bảo đảm thời gian, chất lượng, nhất là tiến độ thực hiện các Báo cáo tư vấn.

Đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm đã triển khai 2 Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2022-2024, các đề tài sẽ được thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026, góp phần thiết thực vào việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các Chủ nhiệm đề tài khoa học.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất