Thứ Hai, 22/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 26/3/2024 11:41'(GMT+7)

Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chuyên gia tư vấn Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài “Các mối quan hệ lớn qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chuyên gia tư vấn Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài “Các mối quan hệ lớn qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương với đề tài: “Định hướng giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương với đề tài: “Định hướng giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ nhiệm đề tài:

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ nhiệm đề tài: "Giải pháp khai thác, phát huy nguồn lực và động lực mới phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài: "Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với GS. TS. Vũ Văn Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài:

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ký hợp đồng với GS. TS. Vũ Văn Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài: "Tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website