Chủ Nhật, 21/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 3/1/2020 16:0'(GMT+7)

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý là những sự kiện lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020. Để công tác tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, mừng đất nước đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Nâng cao ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Gắn tuyên truyền kỷ niệm với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, có sức lay động, lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và trong xã hội.

2. Nội dung

Đề nghị các cơ quan báo chí bám sát những nội dung nêu trong Hướng dẫn số 107-HD/BTGTW, ngày 15/11/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý. Trong đó, cần tập trung làm rõ, nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng 3/2/1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Nêu bật, khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

- Nêu bật các bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng...

- Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống; phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền việc vui xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan trong dịp Tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, nhất là các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết; những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Chú trọng các tuyến tin, bài, chương trình tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, sinh động.

3. Nhiệm vụ cụ thể

3.1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí thuộc địa phương, đơn vị mình theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

3.2. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chủ động cung cấp thông tin, định hướng và cùng các cơ quan chủ quản đôn đốc các cơ quan báo chí triển khai nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý; chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này.

3.3. Các cơ quan báo chí

Công tác tuyên truyền chia ra làm ba giai đoạn. Cụ thể như sau:

Giai đoạn trước sự kiện (từ ngày 25/12/2019 đến ngày 15/01/2020)

- Căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Công an Nhân dân, Quốc phòng... xây dựng các chương trình, sự kiện có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp), phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi ít nhất 1 tuần/lần.

Các đài phát thanh - truyền hình địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để thực hiện; yêu cầu nhất thiết phải xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ, ít nhất 2 tuần/lần.

- Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm theo dõi, bình luận tích cực của đông đảo công chúng và dư luận xã hội.

Giai đoạn diễn ra sự kiện (từ ngày 15/01/2020 đến ngày 15/02/2020)

- Đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm, tọa đàm, giao lưu, tuyên dương, gặp mặt... thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam: khi tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật; cầu truyền hình trực tiếp; các chương trình phát thanh, truyền hình lớn, có sự tham gia của nhiều địa phương, đơn vị, cần báo cáo, xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương để thống nhất trong tổng thể các chương trình hoạt động, tránh trùng lắp với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ở cấp Trung ương.

- Đề nghị Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình Nhân dân xây dựng phóng sự tài liệu, phim tài liệu nhiều tập theo Hướng dẫn số 107-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đài phát thanh - truyền hình địa phương; các kênh truyền hình; các cơ quan báo chí điện tử thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng lại.

- Đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng điểm sau:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

+ Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm. Đơn vị thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

+ Cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu tại 4 điểm cầu (Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Côn Đảo) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

+ Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại Hà Nội do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện.

+ Triển lãm với chủ đề Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

+ Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Cùng nhiều sự kiện, hoạt động khác của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị...

Giai đoạn sau sự kiện

Các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất