Chủ Nhật, 21/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 20/6/2023 9:30'(GMT+7)

Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc bồi dưỡng, tập huấn hè được thực hiện thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới. Ảnh minh họa.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc bồi dưỡng, tập huấn hè được thực hiện thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới. Ảnh minh họa.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và Chương trình công tác năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn lý luận chính trị, môn Giáo dục chính trị, giáo viên các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm vững:

+ Nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

+ Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

- Là dịp để trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ sau quá trình triển khai giảng dạy các môn lý luận chính trị, môn Giáo dục chính trị biên soạn mới theo Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 94-KL/TW).

- Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu

- Việc bồi dưỡng, tập huấn hè được thực hiện thiết thực, phù hợp với các đối tượng, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Việc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân phải theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, đúng chuyên môn giảng dạy.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH

1. Về nội dung

- Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

- Tiếp tục học tập Chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

- Tình hình thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2023.

- Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, môn Giáo dục chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW.

- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương;

- Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Về tài liệu học tập

- Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (theo Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII”); tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (theo Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).

- Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giảng dạy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở đào tạo, giảng dạy chuẩn bị.

- Các tài liệu khác do cấp ủy địa phương cung cấp (nghị quyết đảng bộ; chương trình, kế hoạch hành động của địa phương; nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do địa phương biên soạn,...).

3. Thời gian, phương thức tiến hành

Thời gian bồi dưỡng từ 2- 3 ngày. Kết hợp giữa nghe báo cáo viên trình bày với tự nghiên cứu tài liệu, tổ chức trao đổi, thảo luận, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

1. Đối tượng bồi dưỡng, tập huấn

- Giảng viên các môn lý luận chính trị của các cơ sở giáo dục đại học và giảng viên các môn lý luận chính trị các trường cao đẳng sư phạm;

- Giảng viên, giáo viên môn Giáo dục chính trị của các trường cao đẳng, trung cấp;

- Giáo viên các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

2. Trách nhiệm bồi dưỡng, tập huấn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các lớp nghiên cứu sâu nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị các cơ sở giáo dục đại học; giảng viên lý luận chính trị các trường cao đẳng sư phạm, các trường cao đẳng có đào tạo Ngành Giáo dục Mầm non trong cả nước theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho giảng viên, giáo viên môn Giáo dục chính trị các trường cao đẳng, trung cấp; tổ chức một số lớp nghiên cứu sâu về các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng phù hợp.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, thành phố.

IV. SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo lựa chọn các nội dung tại mục 1, Phần II của Hướng dẫn này và bổ sung các vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên để xây dựng nội dung tuần sinh hoạt đầu khoá cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp. Trong quá trình triển khai cần gắn việc học tập với các hoạt động của Đoàn trường và nội dung các cuộc vận động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Kinh phí tổ chức thực hiện bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất