Thứ Ba, 5/3/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 7/6/2023 16:58'(GMT+7)

Những kết quả nổi bật công tác tuyên giáo Yên Bái 6 tháng đầu năm 2023

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách bên lề Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách bên lề Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

THAM MƯU CẤP ỦY NHIỀU CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, biên soạn tài liệu học tập, tuyên truyền về nội dung cơ bản, cốt lõi trong tác phẩm; chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ tổ chức thành công một số tọa đàm, hội thảo khoa học như: Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cung cấp thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, làm rõ hơn giá trị và nội dung cốt lõi của tác phẩm đối với công tác nội chính, tuyên giáo, công tác xây dựng đảng và chính quyền cơ sở. Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức” tập trung phân tích những vấn đề lý luận chung về đạo đức trong Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay v.v…

Bên cạnh đó, công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác nghiên cứu, biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động nghiên cứu, biên soạn, phát hành chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023); tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác…

Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”

Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”

THAM MƯU TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VÀ CẤP ỦY CÁC CẤP

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng 4 chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, có sự đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình mới.

Ban Tuyên giáo cấp huyện đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh và của cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Từng bước đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng gắn việc học tập với thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, kế hoạch cá nhân sau học tập nghị quyết, trong đó làm rõ nhận thức của bản thân về chủ trương của Đảng và trách nhiệm của cá nhân trong việc tổ chức thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng internet, mạng xã hội.

Các hình thức học tập, quán triệt được địa phương, cơ sở triển khai đa dạng như: Tổ chức học tập trực tuyến theo chương trình của Trung ương, chương trình của Tỉnh uỷ; tổ chức học tập quán triệt trực tiếp tại Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở; tổ chức học tập quán triệt trực tiếp tại huyện kết hợp học tập trực tuyến tại cơ sở. Các hội nghị học tập, quán triệt thường lồng ghép vào chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, xã. Trong quá trình triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc kết nối điểm cầu cấp huyện đến các đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tại một số đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt trực tiếp tại hội nghị sinh hoạt chi bộ (gửi tài liệu nghiên cứu trước 2 ngày trên nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử); tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh, báo cáo viên, tuyên truyên viên các cấp.

 

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động, tích cực tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, trọng tâm là đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2021-2025.

Công tác tham mưu giúp việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở được triển khai tích cực.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thông tin tích cực; tăng cường quản lý báo chí, truyền thông, internet, mạng xã hội; chủ động nắm tình hình, dự báo sớm một số vấn đề phức tạp gây bất ổn trên địa bàn; tham mưu, đề xuất không để xảy ra “điểm nóng”. Hệ thống các trang fanpage cấp tỉnh và cấp huyện tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gương người tốt việc tốt, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; chia sẻ thông tin, cung cấp tài liệu, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm. 

Toàn ngành tiếp tục tham mưu đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên văn nghệ sỹ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; hưởng ứng, triển khai trên địa bàn tỉnh Cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thảo Đề tài khoa học “Hoàn thiện bộ tài liệu vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị

Hội thảo Đề tài khoa học “Hoàn thiện bộ tài liệu vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị" ở nhà trường.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN,  TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BÁO CHÍ XUẤT BẢN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm. Triển khai các nội dung phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước cùng cấp năm 2023 (theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư); phối hợp với Cục Chính trị Hải quân ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai cung cấp thông tin, tài liệu và tuyên truyền sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý I, phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh định hướng tuyên truyền kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 khóa XIX.

Đặc biệt, căn cứ nhiệm vụ chính trị và thực tiễn công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì biên soạn Đề cương tuyên truyền với 3 chuyên đề: “Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái”, “Kết quả bước đầu xây dựng Trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh”, “Những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023” được triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục có nhiều đổi mới, chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, thuyết phục, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao giải B Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao giải B Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Công tác văn hóa văn nghệ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phát huy giá trị truyền thống của địa phương, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Toàn ngành tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa văn nghệ; những quan điểm chỉ đạo định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; tuyên truyền, đôn đốc các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, về xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho Nhân dân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2023.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2023, tại diễn đàn hội nghị, các trí thức, văn nghệ sỹ đã tham gia đóng góp ý kiến về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò của trí thức trẻ góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DƯ LUẬN XÃ HỘI

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động đổi mới phương thức, kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các báo cáo về dư luận xã hội đã phản ánh đúng, kịp thời những sự kiện lớn, những vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời có sự phân tích, dự báo, đề xuất, kiến nghị cụ thể, sát thực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai cuộc điều tra xã hội học trên địa bàn toàn tỉnh về “Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay”, quy mô 2.000 phiếu; tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề xây dựng con người, xây dựng tỉnh phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” mà Nghị quyết đã đề ra. Nhìn chung, dư luận đồng thuận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quản lý của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp; phấn khởi trước những kết quả tích cực mà tỉnh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

 Những kết quả nổi bật công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng để Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm, với sự nỗ lực, tâm huyết, đổi mới và sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh./.

 

Nguyễn Minh Tuấn, 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất