Chủ Nhật, 23/6/2024
Tư liệu
Thứ Hai, 21/9/2020 11:29'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị năm 2021

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021, như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai kịp thời các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương; thông tin lý luận và thực tiễn mới

- Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021 (sẽ có hướng dẫn cụ thể), văn kiện đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng và nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

- Ban tuyên giáo các cấp, trung tâm chính trị cấp huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tiễn đang đặt ra hiện nay với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với địa phương, cơ quan, đơn vị

2. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/1921); Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa.

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ có hướng dẫn riêng).

- Trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm cần chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng; Chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm đối với địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể và giải quyết dứt điểm.

- Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Tiếp tục rà soát các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực và phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương. Đa dạng các hình thức tổ chức tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sân khấu hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn... để tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội.

- Tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình đẩy mạnh các chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, mô hình triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh - truyền hình các địa phương, ngành tiếp tục xây dựng các phóng sự, phim ngắn về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy kiện toàn ban chỉ đạo, hội đồng xét chọn giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị văn hóa, đơn vị biểu diễn nghệ thuật chủ động, tích cực tuyên truyền, quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có giá trị, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tăng cường cung cấp thông tin về điển hình, mô hình tiêu biểu; giao lưu, đi thực tế, tổ chức trại sáng tác, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, quảng bá. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham gia Giải thưởng của Trung ương giai đoạn 2020 - 2025.

- Lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả gửi tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Bám sát tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; HHhhhướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, ngành.

- Trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đề nghị nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh mới.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan có liên quan có các hình thức chia sẻ, cung cấp thông tin, công bố những công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đặc biệt là những công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cho các vấn đề mới, nóng gắn liền với quá trình đổi mới phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương, đơn vị; tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với các giải pháp triển khai trên thực tế.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu bổ sung các giải pháp mới, xây dựng các nội dung ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, hấp dẫn trên internet, mạng xã hội... ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội…

- Các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; đồng thời gắn nội dung bài giảng với điều kiện thực tế ở cấp huyện, cấp xã, với nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra; bổ sung yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các bài giảng. Tùy vào điều kiện thực tế, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, như: tổ chức lớp học theo hình thức tập trung và không tập trung; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị trấn, phường)...

- Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức biên soạn lại chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chương trình sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; chương trình bồi dưỡng đảng viên mới). Trong khi chưa có tài liệu mới, đề nghị ban tuyên giáo cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện theo các hướng dẫn trước đây và chủ động bổ sung, cập nhật các quan điểm, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể (có phụ lục kèm theo).

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng viên của các trung tâm chính trị cấp huyện, với nhiều hình thức khác nhau: hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, hội thi hoặc tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Chú ý những nội dung cơ bản, mới được đề cập trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh; về thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền quốc gia. Các địa phương, cơ sở chủ động tổ chức hội thi hoặc thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Cuối năm 2021, đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến sẽ tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc (sẽ có kế hoạch và hướng dẫn riêng).

- Cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy. Ưu tiên cho các giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc công bố sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; tham gia vào công tác sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện các khóa...

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương. tập trung các nội dung sau:

- Đối với các trung tâm chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; việc thực hiện nền nếp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên; công tác nghiên cứu khoa học.

- Đối với trường chính trị cấp tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tại các địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là kiểm tra việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như:  Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

- Đối với hệ thống báo chí địa phương: Kiểm tra việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên đài phát thanh - truyền hình, báo, tạp chí... Trọng tâm: kết quả và công tác triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảngkết quả và công tác triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội đảng bộ địa phương, cơ sở; tuyên truyền về những nội dung cơ bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2021.

4.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm chính trị cấp huyện

- Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc thực hiện Quy định số 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về 02 văn bản này (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể).

- Triển khai đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo tinh thần Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII (sẽ có hướng dẫn cụ thể).

5. Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với trường chính trị tỉnh, thành phố nghiên cứu, đưa nội dung lịch sử đảng bộ cấp tỉnh vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố. Ban tuyên giáo cấp huyện phối hợp với trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu đưa lịch sử đảng bộ cấp huyện vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoặc xây dựng một chuyên đề riêng để giảng dạy.

6. Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị

- Định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức các lớp tập huấn về công tác lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất