Thứ Năm, 13/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Bảy, 15/8/2020 17:15'(GMT+7)

Hướng dẫn quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị (sau đây gọi là Chỉ thị số 44-CT/TW).

Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý xuất bản, các nhà xuất bản nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trong thời gian tới.

2. Nội dung

- Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị” theo đúng nội dung tinh thần của Chỉ thị số 44-CT/TW. Căn cứ đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn ở địa phương, cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW một cách thiết thực, hiệu quả.

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị; xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những nội dung quan trọng trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng.

- Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW thường xuyên, định kỳ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị 44-CT/TW

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị với hình thức phù hợp để quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư.

a, Đối tượng: Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý xuất bản; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy (có Nhà xuất bản); cơ quan Hội Xuất bản Việt Nam; cơ quan chủ quản xuất bản; Giám đốc, Tổng biên tập các Nhà xuất bản.

b, Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Ban Bí thư (Khóa IX) về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới; triển khai nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW; tham luận và báo cáo của đại biểu tham dự Hội nghị.

2. Xây dựng kế hoạch

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy xây dựng và ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư.

- Nội dung, yêu cầu: Xác định cụ thể những nội dung, biện pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW tại địa phương, đơn vị theo các giải pháp mà Chỉ thị số 44-CT/TW nêu ra, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

3. Một số nhiệm vụ cần tập trung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở căn cứ vào nội dung của Chỉ thị số 44-CT/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị, cơ quan mình, chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nắm những nội dung định hướng cơ bản, các nhiệm vụ của các cơ quan liên quan nêu trong Chỉ thị số 44-CT/TW.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW.

- Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; coi đây là trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và là một trong những nội dung quan trọng trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng.

- Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên, xây dựng văn hóa đọc, nâng cao dân trí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan, cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản Nhà xuất bản quan tâm, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với cấp ủy các bộ, ngành có liên quan tham mưu giúp Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chương trình xuất bản sách lý luận, chính trị; sửa đổi, hoàn thiện pháp luật, tạo điều kiện xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị.

3. Các cơ quan bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu và phối hợp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư, ban hành các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của lĩnh vực xuất bản; về các cơ chế, chính sách, pháp luật, trong đó có chính sách đặc thù đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị…

4. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị thành một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, hằng năm báo cáo kết quả cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư.

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất