Thứ Năm, 13/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Bảy, 15/8/2020 17:22'(GMT+7)

Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Ban Bí thư ban hành Thông báo Kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (gọi tắt là Thông báo số 173-TB/TW).

Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí về việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư.

- Tạo cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt Thông báo số 173-TB/TW nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

- Từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan báo, tạp chí của đảng xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Thông báo số 173-TB/TW để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

- Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Thông báo số 173-TB/TW phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị; thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông báo số 173-TB/TW thường xuyên, định kỳ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt Thông báo số 173-TB/TW

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị với hình thức phù hợp để quán triệt, hướng dẫn thực hiện Thông báo số 173-TB/TW của Ban Bí thư.

a, Đối tượng: Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cơ quan Hội nhà báo; cơ quan chủ quản báo chí, tổng biên tập các báo đảng; lãnh đạo bưu điện một số tỉnh, thành phố (có tính đến đại diện vùng, miền, tỉnh, thành phố có số lượng phát hành sách, báo, tạp chí của đảng).

b, Nội dung: Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25 tháng 8 năm 2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW; quán triệt những nội dung cơ bản của Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư; tham luận và báo cáo của đại biểu tham dự Hội nghị.

2. Xây dựng kế hoạch

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy xây dựng và ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW.

- Nội dung, yêu cầu: Xác định cụ thể những nội dung, biện pháp triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW tại địa phương, đơn vị theo các giải pháp mà Thông báo Kết luận số 173-TB/TW nêu ra, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

3. Một số nhiệm vụ cần tập trung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở căn cứ vào nội dung của Thông báo số 173-TB/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị, cơ quan mình, chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nắm những nội dung định hướng cơ bản, các nhiệm vụ của các cơ quan liên quan nêu trong Thông báo Kết luận số 173-TB/TW.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW.

- Xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt.

- Đánh giá việc thực hiện công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; lập dự toán, kinh phí mua báo, tạp chí của đảng theo từng năm, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

- Tổ chức phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương quan tâm, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính quan tâm nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về dự toán và sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng; Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Biên tập Báo Nhân Dân, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản và các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW khoá VIII và Thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

4. Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục các sản phẩm báo, tạp chí đối với bạn đọc.

5. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo kịp thời, chính xác, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.

6. Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất