Thứ Ba, 23/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 3/4/2020 15:40'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/1/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.

          - Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

          - Tổ chức kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ trong hoàn cảnh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Covid-19.

            II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

          - Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp cơ sở, các ngành, địa phương.

          2. Các hoạt động kỷ niệm

          - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Hà Nội. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

          - Tổ chức Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị Quốc gia chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

          - Tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề V.I.Lênin và thời đại: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

          - Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học trực tuyến, online...

          - Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau kỷ niệm.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các ấn phẩm tuyên truyền.

          2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động: Căn cứ vào diễn biến tình hình của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus SARS-CoV-2, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức ở quy mô phù hợp, hạn chế số người tham dự, bảo đảm an toàn sức khỏe.

          3. Ban Tuyên giáo Trung ương

          - Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm; xây dựng, ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

          - Tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.  

          4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt công tác cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; xây dựng và chiếu phim tài liệu trên sóng truyền hình Trung ương và địa phương.

          5. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

          - Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          6. Các cơ quan báo chí

          - Có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: mở chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; tổ chức diễn đàn trao đổi.

          - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng phim tài liệu kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

                7. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

            - Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

          - Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

          - Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).

            IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!

          2. Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

          3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

          4. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

          5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất