Thứ Tư, 26/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 21/2/2020 21:38'(GMT+7)

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 12/6/2019 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 11560-CV/VPTW ngày 13/2/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng), như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 - Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.

- Thông qua tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội XIII và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.  

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.

- Bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

        Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng tập trung vào những nội dung sau:

1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.

3. Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước, của địa phương; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

4. Hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

5. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. Không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

7. Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

Để công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cụ thể, thiết thực, hoạt động tuyên truyền chia làm ba đợt cao điểm:

1. ĐỢT I: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương (ngày 31/10/2020) tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

- Lịch sử vẻ vang của Đảng; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các ban đảng Trung ương, của cấp ủy đảng các cấp về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện nêu trên.

- Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm  sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức đại hội điểm, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  

  2. ĐỢT II: Từ sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội XIII của Đảng

  - Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

+ Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

+ Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi  mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo

  + Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

+ Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

+ Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung:

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng.

+ Chủ đề, phương châm của Đại hội.

+ Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội.

+ Quy chế bầu cử trong Đảng.

+ Các hoạt động của Đại hội.

+ Các văn kiện được trình bày tại Đại hội.

+ Các tham luận, các quyết định của Đại hội.

+ Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

+ Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

3. ĐỢT III: Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền:

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

- Thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng.

  - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng        Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

  IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

  1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

1.1. Trên báo chí

- Các cơ quan báo chí từ Trung ương tới địa phương: Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân,… Ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân; các tin, bài, phỏng vấn sâu về tinh thần đổi mới của đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XIII; về hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

- Các báo chí chủ lực: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, báo đảng bộ địa phương, đài phát thanh - truyền hình địa phương,… là những đơn vị đi đầu trong việc định hướng dư luận, công bố kịp thời, chính xác các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; đăng tải điện, thư chúc mừng của các đảng, các nước, các tổ chức quốc tế về thành công của Đại hội XIII của Đảng.

  • 1.2. Trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố

    Mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tập trung đăng tải về việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và ý kiến góp ý của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội.

  • 1.3. Trên internet, mạng xã hội

- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải các tin, bài viết về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET…).

- Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân.

2. Tuyên truyền miệng

- Tổ chức hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị Đại hội (bao gồm cả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng); công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và truyền thanh cấp xã.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan

  - Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.  

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

4. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật

  - Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương, tài liệu tuyên truyền, sách, sổ tay, tờ gấp, bản tin thông báo nội bộ, băng đĩa…) để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân.

- Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của đất nước, con người Việt Nam, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và lập thành tích chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

  5. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước vào thời điểm trước, trong và sau đại hội.

- Tổ chức hội nghị, gặp mặt tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

6. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu

 Tổ chức thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

7. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các dự thảo văn kiện, kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên đang học tập, lao động, công tác nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổ chức các cuộc họp báo, các hoạt động đối ngoại để thông báo công tác chuẩn bị, tổ chức, kết quả Đại hội XIII của Đảng nhất là đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII xác định cho các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền, tham chính có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đề nghị các cấp, các ngành tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng theo nội dung mục II, III, IV của Kế hoạch này; chú trọng tới công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, góp ý kiến của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 - Chỉ đạo tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo theo quy định. 

- Chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Đối với Thành ủy Hà Nội, ngoài các công việc trên cần tập trung:

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng Đại hội; việc trang trí, chỉnh trang cảnh quan đô thị tại các cửa ngõ Thủ đô, các trục đường chính dẫn đến nơi tổ chức Đại hội (Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình), khu vực hội trường, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

2. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học và kiều bào tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

  - Tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Bám sát địa phương, cơ sở; tăng cường các hoạt động tạo sự gắn kết với các giai tầng trong xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định. 

3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền việc công bố và lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương tới địa phương.

- Chủ trì tham mưu về nội dung tham luận (số lượng, cơ cấu, chủ đề) và thẩm định các bài tham luận tại Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức và quản lý Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng; phối hợp với Cục Bưu điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) lắp đặt các trang thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin của Trung tâm Báo chí; tổ chức các cuộc họp báo (trước ngày khai mạc, sau khi bế mạc, các cuộc họp báo chuyên đề trong những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng); chuẩn bị nội dung cho người phát ngôn Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và bộ, ngành liên quan dự kiến danh sách đội ngũ phóng viên nước ngoài đưa tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh mời báo chí có quan hệ với Đảng ta, việc xem xét mời thêm báo chí các nước khác do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định.

- Chỉ đạo nội dung tư tưởng trang trí hội trường Đại hội XIII của Đảng; tổ chức đặt hàng quay phim, truyền hình, chụp ảnh, ghi hình tư liệu về Đại hội XIII; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành liên quan duyệt phim, băng hình về đại hội; duyệt các khẩu hiệu trang trí ở khu vực hội trường, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên các trục đường của thành phố Hà Nội với nội dung phục vụ Đại hội XIII. Chỉ đạo Thông tấn xã Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh về các kỳ Đại hội Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước 5 năm 2015 - 2020.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan duyệt nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. 

- Biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền, gồm: Tài liệu tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước trong 5 năm 2016 - 2021; Tờ gấp tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; Tài liệu tuyên truyền, học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

- Tổ chức các Hội nghị (trước, trong và sau đại hội) quán triệt, tập huấn tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cụ thể:

+ Hội nghị thứ nhất (vào cuối tháng 8 đầu tháng 9/2020): Cung cấp thông tin, tuyên truyền về kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở, huyện, quận và tương đương; định hướng tuyên truyền đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương.

+ Hội nghị thứ hai (vào cuối tháng 10 đầu tháng 11/2020): Cung cấp thông tin, tuyên truyền về kết quả đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương; nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII; định hướng tuyên truyền Đại hội XIII.

+ Hội nghị thứ ba (sau khi kết thúc Đại hội XIII): Cung cấp thông tin về hoạt động và kết quả Đại hội XIII; định hướng tuyên truyền sau Đại hội.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt các ấn phẩm sách, báo tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng trang Web về Đại hội XIII của Đảng.

- Chủ trì chỉ đạo, vận hành Trang tin điện tử phục vụ cho việc tuyên truyền và lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội.

- Chủ trì việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên báo chí.

- Chủ trì việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng qua thư gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức mít tinh và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; chủ trì soạn thảo bài phát biểu của lãnh đạo Đảng tại mít tinh.

- Phối hợp chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương 35, Nhóm chuyên gia, Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành phố tổ chức các tuyến bài trên báo chí, internet, mạng xã hội tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền tới các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các đảng, các nước về Đại hội XIII của Đảng.  

- Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức họp báo với các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế để thông báo về việc tổ chức Đại hội XIII của Đảng (trước Đại hội) và thông báo kết quả Đại hội (sau Đại hội). 

4. Ban Dân vận Trung ương

Theo dõi nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp để đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về các nội dung liên quan đến Đại hội XIII của Đảng.

  5. Ban Đối ngoại Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao tổ chức họp với các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế để thông báo về tổ chức Đại hội XIII của Đảng (trước Đại hội) và thông báo kết quả Đại hội (sau Đại hội).

  - Phối hợp với Bộ Ngoại giao trình xin chủ trương mời và triển khai đón đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí của các đảng có quan hệ với Đảng ta đưa tin về Đại hội XIII của Đảng.

- Dịch văn kiện Đại hội XIII của Đảng ra tiếng nước ngoài, in ấn, cung cấp cho các đảng theo yêu cầu.

 - Tham gia Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh hoặc yêu cầu xin phỏng vấn các đồng chí Lãnh đạo của Đảng về Đại hội của các phóng viên nước ngoài.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao trong việc theo dõi dư luận của các đảng và bạn bè quốc tế về Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn Đặc phái viên của Tổng Bí thư đi thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng với một số đảng có quan hệ mật thiết, gắn bó.

- Tập hợp điện, thư chúc mừng Đại hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ mới.

- Chủ trì việc thông báo trước và sau Đại hội gửi các đoàn ngoại giao và thông báo kết quả của Đại hội gửi các đảng mà Đảng ta có quan hệ.

 6. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì hướng dẫn, triển khai, quản lý thông tin truyền thông trên internet, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ thường xuyên làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để đấu tranh gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, xấu độc.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương quản lý hoạt động của các phóng viên trong nước đưa tin về Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ươngbộ, ngành liên quan trình đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo      Trung ương danh sách phóng viên nước ngoài xin vào và số phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam mời đến đưa tin về Đại hội XIII của Đảng.

 - Chỉ đạo Cục Bưu điện Trung ương thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc về điện thoại, viễn thông và bưu chính phục vụ Đại hội XIII của Đảng (tại hội trường, các phòng họp đoàn, Trung tâm Báo chí Đại hội, các khách sạn nơi đại biểu ở...).

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặn lọc các trang web có nội dung xấu, độc, chặn lọc mạng xã hội và tin nhắn chứa thông tin độc hại; bảo đảm an toàn thông tin cho Website Đại hội XIII của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt các sách, báo tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

  7. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  - Chỉ đạo thiết kế mẫu Huy hiệu đại biểu Đại hội XIII của Đảng, xây dựng ma két trang trí hội trường Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt phim, băng hình, sách, báo và nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ đại biểu dự Đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; các khẩu hiệu trang trí ở khu vực hội trường, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên các trục đường của thành phố Hà Nội với nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng (khi có yêu cầu).

  - Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội.

  8. Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao

- Chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bộ, ngành liên quan dự kiến danh sách, quản lý tạo điều kiện cho phóng viên nước ngoài đến dự, đưa tin về Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Làm thủ tục nhập cảnh và cấp phát thẻ phóng viên; xây dựng kế hoạch quản lý và hướng dẫn hoạt động của phóng viên; tổ chức các cuộc họp báo quốc tế; xử lý các đề nghị xin phỏng vấn lãnh đạo cấp cao của Đảng.

- Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi, đánh giá, tổng kết dư luận quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

- Cung cấp thông tin, tư liệu, ấn phẩm tuyên truyền cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động tuyên truyền.

9. Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua toàn quốc lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

10. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương

Chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các đảng, các nước về Đại hội XIII của Đảng.

11. Đảng Đoàn Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

Chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật hay, hấp dẫn chào mừng thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

12. Các cơ quan báo chí

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo nội dung Kế hoạch này.

- Phân công trực, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài, phóng sự; tuyệt đối không để tình trạng sai sót, thiếu định hướng, tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phần tử chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá ta.  

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cung cấp tín hiệu hình, tín hiệu âm thanh chất lượng cao cho các hãng truyền hình, cơ quan báo chí trong và ngoài nước; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát thanh, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc, mít tinh và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng; thông tin phản ánh các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng.

- Báo Nhân Dân xây dựng và phát sóng phim tài liệu “Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng - Đổi mới và phát triển” trên Kênh Truyền hình Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài phát thanh - truyền hình địa phương.

- Thông tấn xã Việt Nam phát hành sách ảnh về các kỳ Đại hội của Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước 5 năm 2015 - 2020; tổ chức triển lãm ảnh về nội dung này ở tiền sảnh nơi tổ chức Đại hội.

13. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, đơn vị. 

- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong Đảng và tâm trạng xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy xây dựng kịch bản thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ tuyên giáo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải thông tin  tích cực, thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên các trang mạng xã hội, nhất là các trang mạng xã hội của Việt Nam có lượng người sử dụng nhiều.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền báo cáo kịp thời với cấp ủy đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định./.

 Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất