Thứ Ba, 25/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 6/12/2023 16:19'(GMT+7)

Hướng dẫn về công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường; củng cố niềm tin, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác mặt trận các cấp; khơi dậy, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân ra sức đổi mới sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đề ra.

3. Công tác tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả; gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với kiều bào của Đảng, Nhà nước ta; tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân tiến bộ thế giới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (sửa đổi, bổ sung).

2. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong các giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

3. Kết quả đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới; những mô hình hay, điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

4. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại địa phương, đơn vị; công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; diễn biến, không khí, các hoạt động và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhất là phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tham luận của đại biểu; kết quả bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò, vị trí của công tác mặt trận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo vệ và phát huy giá trị chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (bắt đầu từ quý I/2024 đến quý IV/2024) để chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội. Chú trọng tuyên truyền trên báo chí, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan và các ấn phẩm tuyên truyền.

Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương; tổ chức Trung tâm Báo chí của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Phối hợp các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền.

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương và tổ chức thành công Trung tâm Báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (dự kiến trong quý III/2024).

- Chủ trì phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng, thi vẽ, thiết kế tranh cổ động, sáng tác ca khúc, video clip, các sản phẩm truyền thông của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền, lan tỏa về các sản phẩm truyền thông.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng số báo, ấn phẩm đặc biệt; biên tập, xuất bản, tái bản các ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

- Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, gắn với tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tốt công tác thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ động phối hợp chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X trên báo chí, internet, mạng xã hội.

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, việc biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội; kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, xuyên tạc chống phá Đại hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, không tuân thủ định hướng thông tin.

6. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham mưu cấp ủy đảng chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp (thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, hội nghị báo cáo viên, họp báo, tọa đàm…), tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền về Đại hội.

- Thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để theo dõi nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, định hướng dư luận xã hội để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các địa bàn khu dân cư.

- Định hướng thông tin về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X trong các ấn phẩm thông tin của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

7. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động; chú trọng xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền các mô hình hay, điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của các tầng lớp Nhân dân chào mừng Đại hội các cấp; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, kịp thời phản ánh không khí dân chủ, đoàn kết xung quanh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội trên các bản tin thời sự trong những ngày diễn ra Đại hội; xây dựng, phát sóng phim tài liệu về Đại hội.

- Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố và các kênh truyền hình thiết yếu tổ chức tiếp sóng đài Trung ương, sản xuất các chương trình tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân!

2. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029!

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!

5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!

6. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!

7. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

8. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất