Chủ Nhật, 16/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 14/12/2023 11:5'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Vợ chồng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Cúc tại Hà Nội, năm 1957

Vợ chồng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Cúc tại Hà Nội, năm 1957

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 -2025, căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động và công tác, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, cuộc đời hoạt động và những công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Khẳng định Đồng chí là một nhà lãnh đạo tài năng có nhiều đóng góp vào sự phát triển đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; góp phần đặt nền móng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; “vị tướng của nông dân” với những đóng góp xuất sắc trên mặt trận nông nghiệp.

2. Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Đại tướng       Nguyễn Chí Thanh - một nhân cách cộng sản kiên trung, mẫu mực; một người con ưu tú của dân tộc, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; việc học tập và noi theo gương đồng chí Nguyễn Chí Thanh ở các cấp, các ngành, nhất là trong Quân đội nhân dân Việt Nam, những địa phương, cơ quan, đơn vị mà Đồng chí đã công tác và quê hương Thừa Thiên Huế.

3. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cách mạng.

4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Thanh tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

3. Bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

4. Trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí       Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

5. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi tìm hiểu, hội thảo, tọa đàm... tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp tỉnh) bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và các hoạt động nghệ thuật chào mừng.

- Trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí          Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu).

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim về đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.3. Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành); chuẩn bị tốt các bài phát biểu và các tham luận tại Hội thảo.

- Phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và Lễ kỷ niệm.

1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế.

1.5. Đài Truyền hình Việt Nam

- Tổ chức phát sóng phim tài liệu về đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào dịp kỷ niệm trong khung giờ phù hợp.          

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng truyền hình.

1.6. Đài Tiếng nói Việt Nam: Tổ chức đưa tin về Lễ kỷ niệm, Hội thảo khoa học cũng như các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể như tọa đàm, hội thảo, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, triển lãm…; chú trọng tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền… của cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet, mạng xã hội và các ấn phẩm tuyên truyền; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.3. Bộ Ngoại giao: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, gắn với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao, về công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền, chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên.

- Đài phát thanh - truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng về hội thảo, phim tư liệu về đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

4. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, phù hợp trên địa bàn.

- Chú trọng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền khác.

- Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền và cổ động trực quan, nhất là trên báo chí, Internet, mạng xã hội để chỉ đạo, định hướng kịp thời.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)!

2. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng!

3. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!

4. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất