Thứ Năm, 20/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Ba, 11/8/2020 16:20'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào quý IV năm 2020. Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Kế hoạch số 407-KH/BTGTW ngày 14/7/2020 của Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (sau đây gọi là Đại hội), củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

2. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trước Đại hội

- Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua - khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan và đơn vị trong cả nước 5 năm qua.

- Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.
- Tuyên truyền về nội dung, kết quả tổ chức các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương.

2. Tuyên truyền trong Đại hội

- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm 2015 - 2020; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

- Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội.

3. Tuyên truyền sau Đại hội 

- Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trong các cấp, các ngành, các đơn vị, tới đông đảo các tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức cụ thể, phù hợp, thiết thực.

- Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội; giao lưu các đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo; đại diện người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại.

- Biên soạn, phát hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trong Đảng và trong xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến; các hoạt động của Đại hội.

- Xây dựng Tờ gấp tuyên truyền về Đại hội (trước và sau Đại hội).

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền trên báo chí về Đại hội.

- Phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức họp báo, hội nghị báo cáo viên theo chuyên đề trước, trong và sau Đại hội.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt các ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban tuyên truyền, các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền; tổng hợp tình hình công tác tuyên truyền ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Bí thư và Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương.

3. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức triển lãm sách, ấn phẩm về các tấm gương Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”…

- Chủ trì, phối hợp tổ chức và quản lý hoạt động của Trung tâm báo chí tại Đại hội.

4. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Đại hội;

- Xây dựng Đề án mỹ thuật trang trí Đại hội;

- Tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 – 2020;

- Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Đại hội và các tiết mục văn nghệ diễn ra trong Đại hội;

- Xây dựng phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài, các ngành, địa phương tổ chức các cuộc tọa đàm về các điển hình tiên tiến, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang...

- Tổng hợp, biên soạn sách, clip về gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

- Biên soạn, tổ chức in kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

6. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Trên cơ sở Hướng dẫn và Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, biên soạn, phát hành hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước của địa phương, ngành mình.

- Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành để tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước của cấp, ngành mình.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước tạo không khí sôi nổi, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

7. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phát động các phong trào thi đua yêu nước.

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội.

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp triển khai công tác tuyên truyền; cung cấp cho Ban Tuyên giáo danh mục và thành tích của các tập thể, cá nhân, điển hình nhân tố mới để Ban Tuyên giáo chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền. Phối hợp biên soạn, phát hành các ấn phẩm (tài liệu, phim, sách…) tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước và gương người tốt, việc tốt.

8. Các báo, đài Trung ương và địa phương căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ được phân công trong Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng phim minh họa theo Báo cáo của Đại hội và các clip báo cáo tham luận của đại biểu; xây dựng kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình, nội dung Đại hội; xây dựng kịch bản, tổ chức thực hiện Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang; đưa tin kịp thời các hoạt động trước, trong và sau Đại hội, trong và ngoài nước.

- Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng chương trình tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, ở trong và ngoài nước; tổ chức phát thanh trực tiếp chương trình, nội dung Đại hội.

- Thông tấn xã Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; xây dựng phương án và thực hiện chụp ảnh Đại hội và chụp ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đoàn đại biểu; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, các hoạt động của Đại hội cho người nước ngoài và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

3. Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

4. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

5. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!

6. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất