Thứ Bảy, 18/5/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 15/4/2024 16:1'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Đồng chí Hoàng Đình Giong. Ảnh tư liệu

Đồng chí Hoàng Đình Giong. Ảnh tư liệu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 -2025, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 126 - HD/BTGTW, ngày 19/12/2023 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024, nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chú trọng các hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, phù hợp với từng cơ quan, địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo của đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong; cống hiến của Đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò lãnh đạo cuộc vận động xây dựng tổ chức đảng ở Cao Bằng và khu vực biên giới phía Bắc, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ.

2. Tấm gương đạo đức sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, nhà chỉ huy quân sự tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương Cao Bằng.

3. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với cách mạng Việt Nam.

4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tổ chức ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là trên quê hương Cao Bằng và những nơi đồng chí Hoàng Đình Giong đã công tác, hoạt động cách mạng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa (cấp tỉnh).

2. Phát sóng phim tài liệu: Đồng chí Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng (sản xuất năm 2019).

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Tỉnh Cao Bằng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền kỷ niệm; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.3. Đài Truyền hình Việt Nam

- Tổ chức phát sóng phim tài liệu: Đồng chí Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vào dịp kỷ niệm trong khung giờ phù hợp.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng truyền hình.

1.4. Đài Tiếng nói Việt Nam: Tổ chức đưa tin về Lkỷ niệm cũng như các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền… của cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Giong để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền, chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Đài phát thanh - truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng về phim tài liệu đồng chí Hoàng Đình Giong.

4. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, phù hợp trên địa bàn; chú trọng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền khác.

- Nắm bắt tình hình tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm để tham mưu, chỉ đạo, định hướng kịp thời công tác tư tưởng trên địa bàn.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất