Chủ Nhật, 21/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 22/3/2024 15:49'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Tổng Bí thư Trần Phú.

Tổng Bí thư Trần Phú.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 19/12/2023 về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2024), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tôn vinh, tri ân công lao, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Trần Phú, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, có tính giáo dục sâu sắc; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua sôi nổi, phù hợp với tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

- Tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng; ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của Tổng Bí thư Trần Phú.

- Ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư; các nhiệm vụ xây dựng văn kiện cho Đại hội XIV của Đảng trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là những kết quả từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay.

- Thành tựu và kết quả sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú.

- Phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác; những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, xây dựng Đảng trên quê hương Hà Tĩnh, Phú Yên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

  1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa (cấp tỉnh).
  2. Tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp tỉnh).

3. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

4. Bổ sung tư liệu mới phim tài liệu.

5. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Trần Phú.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.2. Tỉnh Hà Tĩnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp tỉnh) bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niệm; chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và các chương trình nghệ thuật chào mừng.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

1.3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Trần Phú.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế.

1.5. Đài Truyền hình Việt Nam

- Tổ chức phát sóng phim tài liệu về đồng chí Trần Phú vào dịp kỷ niệm trong khung giờ phù hợp.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng truyền hình.

1.6. Đài Tiếng nói Việt Nam

Tổ chức đưa tin về Lễ kỷ niệm, Hội thảo Khoa học cũng như các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền… của cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Trần Phú.

2.3. Bộ Ngoại giao: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với việc tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao và việc quảng bá thành tựu công cuộc đổi mới, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; bảo đảm nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, còn có ý kiến trái chiều, có tính chất kích động.

- Đài phát thanh - truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng về hội thảo, phim tài liệu về đồng chí Trần Phú và phản ánh các hoạt động kỷ niệm ở địa phương.

4. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, phù hợp địa bàn, đối tượng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền khác.

- Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền và cổ động trực quan, nhất là trên báo chí, Internet, mạng xã hội để chỉ đạo, định hướng kịp thời.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024)!

2. Đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!

3. Đồng chí Trần Phú - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất