Thứ Hai, 17/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 25/3/2024 9:49'(GMT+7)

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 11/01/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 69-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (viết tắt là Kết luận), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đột phá chiến lược, là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

2. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai và thực hiện Kết luận bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

3. Kết luận phải được phổ biến đến tất cả các cấp ủy đảng, từng đảng viên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận cần tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ với các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với đặc thù của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kết luận cùng các chủ trương của Đảng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 45-NQ/TW chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị. Khẩn trương có các giải pháp khắc phục một số hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được chỉ ra tại Kết luận. Trong đó, chú trọng những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

3. Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

5. Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

6. Đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Kết luận; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức quán triệt Kết luận đến chi bộ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện; phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận.

2. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình mới; tăng cường công tác giám sát đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu. Tăng đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có thể tiếp nhận các nguồn lực tài chính hợp pháp, tham gia góp phần phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ Trung ương đến cơ sở.

Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 gắn với Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 45-NQ/TW.

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Kết luận; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; xây dựng các đề án cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của trí thức trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất