Chủ Nhật, 21/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 12/6/2023 8:23'(GMT+7)

Khai mạc Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ TỪ VIỆC HỌC SANG LÀM THEO BÁC

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trên cơ sở bám sát tinh thần nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hàng năm, nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Lại Xuân Môn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Theo tinh thần của Kết luận số 01 là 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Việc học tập Bác từ những công việc thiết thực hằng ngày, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đời sống cá nhân, từ đó thấm sâu tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức và phong cách của người cộng sản, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, thúc đẩy hiệu quả từ việc học sang làm theo Bác.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhanh chóng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, chất lượng đảng viên cuối năm. Nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4 năm 2023, trên cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.

Biểu diễn kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh tại Hội nghị.

Biểu diễn kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều chủ đề sâu sắc như: “Tự soi, tự sửa”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội vụ. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đã đạt được những kết quả rõ nét.

 Ngay sau khi có Kết luận số 01 được Bộ Chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58, ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận 01;Hướng dẫn số 16, ngày 27/7/2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã ban hành 106.267 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản là xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân thực hiện, tiến độ, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạođề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, thường xuyên, thực chất hơn, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Về thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Kết luận số 01 được gắn với thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Các quy định: Quy định số 101, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, các tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm quy định nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ theo phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, “Nói đi đôi với làm”, “Hết lòng phục vụ nhân dân”, xóa bỏ tâm lý “Tư duy nhiệm kỳ”. Đồng thời, ban hành quy định cụ thể, phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội.

Có nhiều đổi mới về công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều cách thức tuyên truyền phù hợp, sáng tạo được khuyến khích đổi mới theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ. Chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nội dung tuyên truyền tập trung thông tin về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cách làm hay, mô hình hiệu quả, tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác. Hình thức tuyên truyền đa dạng như: chương trình giáo dục, bồi dưỡng, các ấn phẩm chính luận, nghiên cứu, phóng sự, phim ảnh, thơ văn, nhạc họa, triển lãm, sân khấu… Phương tiện tuyên truyền, phát huy thế mạnh của các kênh truyền thông chính thống như: báo chí, phát thanh, truyền hình, bản tin sinh hoạt của chi bộ, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương.   Có trên 90% địa phương, đơn vị trong cả nước dành chuyên trang, chuyên mục riêng với tổng số 690.038 tin bài tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho lãnh đạo, nghệ sỹ Nhà hát kịch Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho lãnh đạo, nghệ sỹ Nhà hát kịch Việt Nam.

Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên các nền tảng xã hội, Internet... phản ánh kịp thời sự đa dạng, phong phú, sinh động trong việc học tập và làm theo Bác.

Số lượng và chất lượng các sản phẩm tuyên truyền tăng lên đáng kể. Xuất hiện ngày càng nhiều hơn việc tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà báo, quần chúng trong sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo Bác, góp phần tạo sức lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Tiêu biểu là Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023, các địa phương trong cả nước tập trung tuyên truyền, vận động giới văn nghệ sĩ, báo chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác; xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh; Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mô hình hay “Ngày thứ 7 lắng nghe người dân nói”; Tỉnh Lào Cai có mô hình học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới "Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa; nhân dân đồng lòng nông thôn phát triển"; Tỉnh Cà Mau, với mô hình thực hiện công trình “Ánh sáng Thanh niên”…

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo công tác nghiên cứu, cập nhật nội dung các chương trình, tài liệu học tập, bồi dưỡng lý luận theo tinh thần Kết luận 01, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng, khả năng ứng dụng của các tài liệu, giáo trình trong giáo dục, tuyên truyền.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép với nhiều hoạt động ngoại khoá như: kể chuyện về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt, chào cờ... Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hình thành, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh, sinh viên.

Các trường chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn với thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp giáo dục trực quan.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên được quan tâm theo nhiều cách thức như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ... góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, từ đó nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xác định động cơ và mục tiêu phấn đấu cho bản thân, đấu tranh hiệu quả với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, thiếu lành mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nêu gương được thực hiện kỹ lưỡng, đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ.

Đây là một nội dung mới trong chương trình công tác toàn khóa của các cấp ủy đảng, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng, đã kịp thời uốn nắn, khắc phục nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác, kịp thời phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, cách làm sáng tạo.   

Trong 2 năm qua có tổng số 31.420 cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, 1.734 cuộc kiểm tra giám sát đột xuất, với 187.186 số cán bộ, đảng viên của các cấp ủy đảng trên cả nước được kiểm tra.

Điểm nổi bật đạt được từ học tập sang làm theo Bác và nêu gương thể hiện rõ nét trong hai năm qua là:

(1) Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh, kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, văn hóa công vụ;

(2) Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên;

(3) Công tácbiểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Báccó đổi mới, có sức thuyết phục. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Từ thực tiễn việc triển khai Kết luận 01 trong 2 năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, đòi hỏi phải luôn nhận thức sâu sắc, thấu đáo và nêu cao quyết tâm hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, phải luôn gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01 với các nghị quyết của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định nêu gương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện; tổ chức thực hiện phải linh hoạt, sáng tạo, phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi trọng và đầu tư đúng mức việc nghiên cứu, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, kịp thời phản ánh sinh động các gương điển hình, mô hình, cách làm sáng tạo được coi là biện pháp hiệu quả trong lan tỏa việc học tập và làm theo Bác.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước.

Có thể khẳng định, sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương. Công tác tổ chức thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy đảng, chính quyền sát sao, nghiêm túc, hiệu quả.

Việc triển khai Kết luận số 01 thông qua sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và hằng năm có tác động, hiệu quả trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Công tác tuyên truyền không ngừng được nghiên cứu, tìm tòi đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp, bảo đảm phong phú, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh chóng, kịp thời.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân, tạo bước đi cần thiết tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, đạt yêu cầu đề ra.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất