Thứ Hai, 22/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 9/8/2023 14:29'(GMT+7)

Khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí đại biểu bấm nút khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí đại biểu bấm nút khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. (Ảnh: TA)

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ban, Bộ, ngành Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương

Các đại biểu dự Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. (Ảnh: TA)

Các đại biểu dự Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. (Ảnh: TA)

Tham dự tại 9 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy tham gia thí điểm Đề án (Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bình Dương) có các đồng chí: lãnh đạo, cán bộ ban tuyên giáo cấp tỉnh ủy, huyện ủy phụ trách công tác lý luận chính trị; lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của trường chính trị tỉnh và tương đương; cán bộ văn phòng cấp tỉnh ủy, huyện ủy phụ trách công nghệ thông tin... 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút, chính thức khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”, đẩy mạnh một bước tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nói riêng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, hệ thống chính trị nói chung.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong những năm qua,công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, nhất là các thành tựu trên lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị,vừa phải thường xuyên, cấp bách, vừa phải có chiến lược, bền bỉ, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh hiện nay các thế lực thù địchphản động thường xuyên sử dụng mạng Internet, các nền tảng xã hội để phát tán tài liệu bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận các thành quả của công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Thực tiễn cách mạng cũng như quá trình phát triển của đất nước cho thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cần phải được quan tâm, đẩy mạnh đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng chủ động, kịp thời, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm sự thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.” – đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại… phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương”, nhằm góp phần thiết thực như lời Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: “Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và kỳ vọng Hệ thống thí điểm sẽ góp phần thúc đẩy, tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Để Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần lưu ý một số điểm sau:

Một là, cần nhận thức sâu sắc việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet là một xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Hai là, việc thí điểm phải đảm bảo yêu cầu: (1) Kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội; (2) Khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm Hệ thống, nhằm đạt hiệu quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

Ba là, các địa phương, cơ quan, đơn vị được lựa chọn thí điểm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Hệ thống thí điểm; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

Đồng thời tích cực đóng góp ý kiến để Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung, hoàn thiện Hệ thống thí điểm, làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị cho phép triển khai đại trà.

Thực tiễn cách mạng, cũng như quá trình phát triển của đất nước đã và đang đặt ra cho công tác giáo dục lý luận chính trị nhiều vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, cần được quan tâm đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức theo hướng chủ động, kịp thời, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông, thiết thực nâng cao hiệu quả giáo dục, góp phần tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Với ý nghĩa đó, “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” được triển khai nhằm mục đích góp phần đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tin, ảnh: Nhật Minh


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất