Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 23/12/2022 14:24'(GMT+7)

"Không để vùng trắng về công tác tư tưởng"

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

 Tại Hội nghị tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu tham gia thảo luận, phát biểu, tập trung nhấn mạnh và làm sâu sắc vào những nội dung sau: 1) Đánh giá kết quả dấu ấn nổi bật của ngành năm 2022 so với năm 2021; 2) Những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện của ngành; 3) Thêm, bớt nội dung đã nêu trong phương hướng, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; 4). Những đề xuất, kiến nghị.

Hội nghị thống nhất, phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 là “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.

Năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Vì vậy, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 

Hội nghị thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. 

Thực hiện chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ 13 đề án đã có trong kế hoạch và những đề án bổ sung trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng.

Tiếp tục đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng. 

Thứ ba, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo.

Chủ động ban hành sớm văn bản hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Nâng cao hiệu quả các đoàn kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, cụ thể là: 

Một là, trên lĩnh vực lý luận chính trị, bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng “tự soi, tự sửa”; tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc nội hàm tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên internet, mạng xã hội. Hướng dẫn, triển khai việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên.

Hai là, trên lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội
Kịp thời định hướng, dẫn dắt thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng trong việc thực hiện Quyết định số 238 năm 2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Công tác dư luận xã hội chủ động dự báo, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội. Thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội đối với cán bộ, đảng viên cả hai chiều tích cực và tiêu cực.

Ba là, trên lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Chủ động định hướng, quản lý các hoạt động báo chí - xuất bản; triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Định hướng các cơ quan báo chí chủ lực tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai có hiệu quả Quyết định mới của Ban Bí thư về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bốn là, trên lĩnh vực hóa - văn nghệ.

Triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí cụ thể về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Động viên, khuyến khích văn nghệ sỹ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức sáng tạo trong hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Năm là, trên lĩnh vực khoa giáo.

Hoàn thiện các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”… 

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ngành Tuyên giáo thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai thực hiện Quyết định số 88, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; xây dựng quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương; sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; trình Ban Bí thư Trung ương về đề án tổ chức, bộ máy, cán bộ ban tuyên giáo các cấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

NĂM KIÊN ĐỊNH, BỐN YÊU CẦU, BA TẬP TRUNG, HAI KIỆN TOÀN

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2022, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Trong đó, đặc biệt là những nội dung trọng tâm như: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo. Trên từng lĩnh vực cụ thể như: công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; công tác báo chí xuất bản; công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị.

“Toàn Ngành đã nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được đề ra và những nhiệm vụ mới phát sinh từ thực tiễn”. – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ. 

Phân tích bối cảnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động của công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh, toàn ngành Tuyên giáo kiên định 5 nội dung: 1) Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Tư tưởng đó phải được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không cho phép ai được ngả nghiêng dao động với mục tiêu cao cả ấy và phải để nó trở thành bản lĩnh, niềm tin; 2) Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 3) Kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; 4) Kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; 5) Kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, công tác tuyên giáo phải đáp ứng 4 yêu cầu: Thứ nhất, phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên. Công tác giáo dục và thuyết phục phải được nâng cao đặc biệt là chú trọng tới tính thực tiễn, nêu cao vai trò trách nhiệm từ đó mới chống được quan liêu trong tư tưởng, hành động. Thứ hai, phải triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm có khâu đột phá. Thứ ba, trong công tác tuyên giáo, luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Thứ tư, phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tập trung thực hiện 3 nội dung: Một là, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Hai là, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác lý luận không thể chậm trễ và cần phải có dự báo được một số chiều hướng về tư tưởng, từ đó mới có giải pháp chủ động, mới có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, xử lý tốt các tình huống phát sinh. Cần thẳng thắn chia sẻ thuận lợi, khó khăn để có giải pháp phù hợp vì lợi ích chung; Đổi mới công tác học tập nghị quyết để các nghị quyết đi vào cuộc sống được nhanh chóng, kịp thời, phát huy hiệu quả thiết thực. Ba là, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng. Đây là những lĩnh vực được Nhân dân rất quan tâm và mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Song song với đó, toàn ngành cũng cần kiện toàn 2 vấn đề: Thứ nhất, cần kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả. Thứ hai, xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành Tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị.

“Đây không phải là những vấn đề mới, song cần phải thường xuyên quán triệt, coi như là cẩm nang nằm lòng trong tư tưởng, hành động” - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Thu Hằng


 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất