Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 14/4/2022 21:50'(GMT+7)

Kiên Giang: Công tác khoa giáo quý I-2022 tiếp tục chuyển biến tích cực

Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I-2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, ngày 14-4-2022.

Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I-2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, ngày 14-4-2022.

Tại hội nghị, các đại biểu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị khối Khoa giáo đã tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được công tác khoa giáo trong quý I/2022; đồng thời trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị và góp ý kiến các nhiệm vụ, giải pháp quý II/2022. Trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác Khoa giáo của ban tuyên giáo các cấp và các ngành, đơn vị trong khối. Qua đó đã góp phần tích cực định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung đề nghị duy trì và đánh giá cao hiệu quả việc tổ chức hội nghị giao ban Khoa giáo định kỳ hằng quý; làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu quan tâm và chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các ngành, đơn vị; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Khoa giáo quý II/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong tình hình đã được dự báo về những thuận lợi và khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi ngành Tuyên giáo và các ngành, đơn vị phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc triển khai thực hiện hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm. Các nhiệm vụ trọng tâm cần phải khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, thích ứng linh hoạt, nhạy bén, bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Trọng tâm là thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị và kết luận Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo, như: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”;...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo trao kế hoạch phối hợp công tác thông tin tuyên truyền về dạy và học, giai đoạn 2022-2027 với sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu các sở, ngành.

Phối hợp chuẩn bị tốt việc tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17-3-2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là tham mưu chỉ đạo, chủ động hướng dẫn, định hướng tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các chủ trương, biện pháp liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh…

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao Kế hoạch phối hợp thông tin tuyên truyền về dạy và học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2027,  nhằm tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền góp phần tổ chức tốt việc dạy và học trên địa bàn tỉnh; qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh./.

Duy Quyên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất