Thứ Hai, 4/3/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 25/4/2023 17:0'(GMT+7)

Kon Tum: Quán triệt, triển khai Chuyên đề học và làm theo Bác năm 2023; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị Quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị Quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn tỉnh tổ chức 119 điểm cầu từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, với 5.880 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tham gia. Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương ĐảngTrưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình xung đột Nga-Ukraine trong hơn một năm qua và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến nội dung Chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Để triển khai sâu rộng Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh tư tưởng và đồng thuận xã hội đối với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền những vấn đề sau:

Một làcác cơ quan, đơn vị, địa phươngthực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 06-02-2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Công văn số 883-CV/TU, ngày 20-3-2023 về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề "tự soi, tự sửa".Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm góp phần bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” với phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chỉ đạo tích hợp các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục,đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh và chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với thường xuyên định hướng, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí trong tỉnh tích cực nghiên cứu khoa học, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nói riêng.

Nắm chắc thông tin về tình hình xung đột Nga-Ucraine trong hơn một năm qua và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian tới để tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh tư tưởng và đồng thuận xã hội đối với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xung đột Nga-Ucraine, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nêu cao vai trò của cơ quan quản lý báo chí, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ Luật Báo chí, nhất là trong công tác thông tin gắn với tăng cường phổ biến chủ trương, lập trường của Việt Nam về tình hình Nga-Ucraine đến đội ngũ những người làm báo trên địa bàn, theo dõi tình hình dư luận xã hội về cuộc xung đột, nhất là tác động đến giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh... để kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết đối với những vấn đề đột xuất, phát sinh (nếu có); chủ động theo dõi, nắm tình hình, dư luận quốc tế, trong nước, trong tỉnh, để kịp thời tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, lập trường của Việt Nam về tình hình Nga-Ucraine; kiên quyết, kiên trì đấu tranh có hiệu quả với những phần tử cơ hội, chính trị, thù địch lợi dụng cuộc xung đột để tuyên truyền xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, gây phương hại tới hình ảnh, uy tín của Việt Nam đối với quốc tế.

Hai Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương biên soạn, phát hành tài liệu "Nội dung cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh và những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Người", Chuyên đề của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với phổ biến tài liệu Hỏi - đáp những nội dung cốt lõi trong Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảm bảo các tài liệu trên thực sự trở thành “Cẩm nang” quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trong lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức phổ biến Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề bất cập, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thông tin về xung đột Nga-Ucraine, nhất là trên báo chí, mạng xã hội để kịp thời định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin xấu, độc, phản ánh một chiều, thiếu khách quan, trung thực về cuộc xung đột trên.

Lê Văn Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất