Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 19/4/2023 0:0'(GMT+7)

Lai Châu: Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động văn hóa, văn nghệ

Đồng chí Lê Chí Công, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Lê Chí Công, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Theo báo cáo quý I/2023, toàn ngành tuyên giáo tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ theo chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai hực hiện tiến độ, nghiêm túc, đạt chất lượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị và truyền đạt của báo cáo viên, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ học tập, quán triệt, tuyên truyền tại các hội nghị. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân cơ bản đảm bảo nội dung, sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn; tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2023 kịp thời, nghiêm túc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên và Nhân dân; chuẩn bị thực hiện khâu đột phá trong phát hiện, nuôi dưỡng, lan tỏa điển hình tiêu biểu gắn với việc ghi danh và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cơ sở.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm thực hiện, Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc, trung tâm chính trị cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, trình Thường trực cấp ủy phê duyệt; tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự và giao ban công tác tư tưởng theo định kỳ, phù hợp với tình hình địa phương, phát huy hình thức trực tuyến. Tập trung chỉ đạo từng bước đưa nội dung lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy; đồng thời, thực hiện hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”, “phòng, chống tham nhũng”; vận dụng linh hoạt bộ câu hỏi tình huống trong thảo luận và kiểm tra, đánh giá. Các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, 100% trung tâm chính trị các huyện, thành phố phê duyệt giáo án của giảng viên trước khi lên lớp; tổ chức cho học viên đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên bằng phiếu xin ý kiến, đa số giảng viên được đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy đạt tốt trở lên.

Cấp ủy các cấp quan tâm tổ chức thông tin lý luận và thực tiễn mới của đất nước, của địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, bài bản từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của các cấp ủy; kịp thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác lịch sử Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương...

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ đảm bảo phong phú, đa đạng nhất là  việc bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc, hoạt động lễ hội, chào xuân mới. Nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, tổ chức thành công Hội thảo "Đánh giá hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu". Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu xuất bản 2 số/tháng chú trọng đăng tải tuyên truyền các tác phẩm về chủ đề “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ  của tỉnh Lai Châu còn có những hạn chế đó là: Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tại một số chi, đảng bộ cơ sở chất lượng hạn chế; chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc có mặt chưa chặt chẽ; hướng dẫn ghi danh mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác còn chậm. Tiến độ mở lớp của đa số trung tâm chính trị các trung tâm còn chậm so với kế hoạch; việc huy động học viên là đảng viên, hội viên, quần chúng ở nông thôn không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước gặp khó khăn; giảng viên chuyên trách ít được tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn...

Các ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc về: việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên, học viên tại Trung tâm chính trị cấp huyện; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học đối với giảng viên chuyên trách; việc ghi danh mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; các bài về gương tập thể, cá nhân điển hình tham gia triển lãm gửi Trung ương; công tác văn hóa, văn nghệ...

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Chí Công, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trọng tâm là đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Nâng cao chất lượng việc tuyên truyền, giáo dục và biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh, Cuốn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng, bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hoá toàn quốc và các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy...

Đỗ Thị Kim Nhung, Lầu A Tình

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất