Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 24/8/2021 11:40'(GMT+7)

Kon Tum: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng- điểm cầu của tỉnh

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng- điểm cầu của tỉnh

Ngày 23/8/2021, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy. Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên Trung ương của tỉnh và Báo cáo viên Tỉnh ủy thông báo và phổ biến, quán triệt các nội dung: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Thông báo những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030"; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06-7-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030"; Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội"; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị “về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” gắn với Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 14-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ "về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động".

Để việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đạt hiệu quả, đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện, đó là:

Thứ nhất, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 22-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Thứ hai, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chủ trương của Tỉnh ủy bằng hình thức phong phú, đa dạng, nội dung sâu sắc, gắn với tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập trung triển khai thực hiện.

Thứ ba, khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đảm bảo cụ thể, sát thực, khả thi. Trong đó, khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030" phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và tình hình thực tế của địa phương để cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương trên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để tập trung chỉ đạo, nhằm tạo sự chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để khai giảng năm học mới 2021-2022.

Lê Văn Châu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất