Thứ Hai, 22/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 5/8/2021 15:5'(GMT+7)

Tây Ninh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Hội thảo khoa học “Hoạt động Quốc hội và HĐND các cấp ở Việt Nam qua 14 nhiệm kỳ và ý nghĩa công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tổ chức (5/2021)

Hội thảo khoa học “Hoạt động Quốc hội và HĐND các cấp ở Việt Nam qua 14 nhiệm kỳ và ý nghĩa công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tổ chức (5/2021)

Chỉ thị đánh giá, trong những năm qua, cấp uỷ đảng các cấp ở Tây Ninh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; không ngừng quan tâm đổi mới cả về nội dung, phương thức, cập nhật kiến thức, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, giáo dục truyền thống; quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, việc quán triệt và tổ chức thực hiện công tác này còn có mặt hạn chế như: một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với thế hệ trẻ; về nội dung, chương trình giáo dục chính trị vẫn còn trùng lắp và dàn trải; việc cập nhật thông tin, kiến thức mới chưa đầy đủ, sát với tình hình thực tế; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nắm vững và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nhất là, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, ý nghĩa chiến lược lâu dài; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ, đội ngũ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; nhất là, vấn đề mới, cơ bản, cốt lõi, sát hợp thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm mở rộng hình thức hội nghị trực tuyến đến xã, phường, thị trấn, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên thiếu nghiêm túc, vi phạm quy định trong nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng; bảo đảm tỷ lệ đảng viên học tập nghị quyết đạt ít nhất 98% trở lên.

ĐẨY MẠNH TỔNG KẾT THỰC TIỄN,  NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng; xác định rõ những vấn đề trọng điểm cần nghiên cứu, những nội dung căn bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới phù hợp với tình hình thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát huy khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo của người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị mang tính chiến lược, phù hợp với nhu cầu, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

TĂNG CƯỜNG NẮM BẮT TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN XÃ HỘI

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tư tưởng; nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên Internet, mạng xã hội. Chú trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ, trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phong cách, đạo đức cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng địa phương, cơ quan, đơn vị đã được biên soạn, xuất bản với nội dung, phương pháp, cách thức đa dạng, phong phú, nhằm phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, của địa phương, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Phát huy vai trò của các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, hướng tới các cơ quan báo chí đa phương tiện, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các hình thức cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời hiệu quả, đúng đối tượng, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định.

 Thực hiện Chỉ thị 08 - CT/TU, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị.

Hằng năm, Trường Chính trị, ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các cấp uỷ cấp huyện và tương đương, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, vấn đề lý luận mới cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp; xây dựng đề án, kế hoạch nghiên cứu lý luận, đổi mới phương pháp giảng dạy; thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hướng đến đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện.

Nguyễn Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất