Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 12/4/2023 14:13'(GMT+7)

Quảng Nam: Nghiên cứu, vận dụng các quan điểm trong cuốn sách của Tổng Bí thư

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đồng chủ trì hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để Quảng Nam nghiên cứu, luận giải những giá trị khoa học và tính thời sự trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; từ đó, vận dụng xây dựng luận cứ khoa học nhằm hoạch định chủ trương, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); đây là bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh tư tưởng, lý luận và định hướng thực tiễn, có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân ta đã lựa chọn. Bài viết dù đặt tiêu đề rất khiêm tốn là “một số vấn đề” nhưng nội dung bài viết đã đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản và rất sâu sắc ở tầm tư tưởng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Với 36 tham luận, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã phân tích, làm rõ các giá trị cốt lõi, khẳng định giá trị khoa học và tính thời sự sâu sắc ở 4 nhóm vấn đề gồm: Những vấn đề về thực tiễn và lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói chung và thực tiễn ở Quảng Nam nói riêng; các quan điểm định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập trong cuốn sách; vận dụng những nội dung cốt lõi của cuốn sách vào thực tiễn của Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay; các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm đưa Quảng Nam phát triển lên tầm cao hơn trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nêu rõ: Năm 2022, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách gồm các bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tất cả các lĩnh vực. Với ngôn ngữ giàu hình ảnh, gần gũi, dễ hiểu, cách trình bày chắt lọc, lấy tổng kết thực tiễn để chứng minh, thuyết phục, cuốn sách đã thể hiện tầm cao lý luận, có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội về chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại... Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đón nhận, hưởng ứng, cụ thể hóa thành chương trình hành động và quyết tâm thực hiện.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất