Chủ Nhật, 25/2/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 28/4/2023 17:2'(GMT+7)

Lai Châu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Lai Châu đã kịp thời lãnh đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và công tác lý luận chính trị. Toàn tỉnh đã tổ chức 1.173 hội nghị/119.054 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có 82.250 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tham gia. Tỉnh ủy đã ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các vấn đề, lĩnh vực có tính chiến lược cho quá trình phát triển của tỉnh, đảm bảo đúng, trúng với yêu cầu thực tiễn, kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, hướng tới sự ổn định và phát triển xã hội. Cụ thể hóa nghị quyết các kỳ Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở ngành, địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thể hóa nghị quyết các kỳ đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, bước đầu chuyển đổi số hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả các ban chỉ đạo trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề nóng theo chỉ đạo của Trung ương; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch kịp thời, phát huy tốt vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35; cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, tổ chức điều tra, khảo sát nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các chủ trương, chính sách của tỉnh, của đất nước tác động trực tiếp đến người dân.

 Cấp ủy các cấp đã tập trung xây dựng các đề án và tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định, kết luận của Đảng cơ bản nghiêm túc, hiệu quả, cung cấp luận cứ quan trọng để ban hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức tốt các hội thảo khoa học đạt chất lượng; tập trung triển khai nghiên cứu nhiều đề tài, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới tư duy, bổ sung các luận chứng khoa học, chuẩn bị cho cấp ủy, chính quyền ban hành chủ trương, nghị quyết, chính sách phù hợp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị theo nhiệm kỳ và hằng năm theo tinh thần đổi mới về nội dung, phương pháp, cơ bản đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ở địa phương, đơn vị, hằng năm tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ học tập lý luận chính trị bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng mở các lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ các cấp; gắn giáo dục lý luận chính trị với tiêu chuẩn hoá cán bộ, đảng viên và công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện tốt chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, học viên.

Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Lực lượng làm công tác tuyên truyền được củng cố, kiện toàn, từng bước phát huy hiệu quả tích cực; nội dung, phương thức tuyên truyền được đổi mới qua đó chất lượng và hiệu quả tuyên truyền được nâng lên. Thông qua tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước luận điệu xuyên tạc cùa các thế lực thù địch, quyết tâm xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW còn một số hạn chế đó là: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại một số chi, đảng bộ có mặt còn hạn chế; hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng tại một số cấp ủy chưa sáng tạo, đột phá, chưa sát với tình hình thực tiễn và nguồn lực thực hiện; một số nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên còn nặng về lý thuyết; một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực tự học, tự nghiên cứu lý luận chính trị; thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, còn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch có thời điểm còn chậm, nội dung, hình thức chưa sắc bén…

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận tập trung vào những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW trong thời gian tới như: Hiệu quả vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; giải pháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên tại Trường Chính trị tỉnh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, những vấn đề thực tiễn hiện nay; thực trạng và giải pháp công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Lai Châu hiện nay.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, có vai trò nền tảng, vị trí then chốt trong tình hình hiện nay.

Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp với từng đối tượng. Thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Ba là, gắn kết chặt chẽ việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; phải gắn lý luận với thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo xây dựng mô hình tiêu biểu, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm thiết thực, hiệu quả, tránh việc nghiên cứu lý luận suông.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm chắc tình hình, chủ động cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương; nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, giải quyết dứt điểm những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của nhân dân; kịp thời chỉ đạo, xử lý những điểm nóng, những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tư tưởng, dư luận xã hội ngay từ cơ sở; không để bị động, bất ngờ trước sự kích động, lôi kéo, xuyên tạc gây mất ổn định chính trị của các thế lực thù địch.

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiên cứu, vận dụng lý luận chính trị. Làm tốt công tác phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW nói riêng và trong hoạt động thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị nói chung để nhân rộng, lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Đỗ Nhung, Lầu A Tình

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất