Thứ Bảy, 25/5/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 26/4/2024 16:24'(GMT+7)

Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh Lạng Sơn đã vận dụng đúng đắn phương hướng và những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Trung ương Đảng, tham mưu kịp thời cho tỉnh đề ra các chủ trương biện pháp thiết thực, đưa Nghị quyết số 33-NQ/TW vào cuộc sống, phù hợp với điều kiện, địa bàn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ hiện nay. Công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW; triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh chỉ đạo, triển khai về thực hiện Nghị quyết được thực hiện sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện kịp thời, hệ thống văn bản góp phần định hướng cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Phong trào văn hoá, thể thao quần chúng được phát triển rộng khắp. Các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, văn nghệ quần chúng, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn... đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện nay, trên toàn toàn tỉnh có trên 800 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng. Hằng năm đã tổ chức hoạt động thường xuyên, ước tính trung bình mỗi năm đạt trên 1.500 buổi.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Vấn đề xây dựng con người Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong giai đoạn cách mạng mới với những đức tính tốt đẹp, gìn giữ và phát huy những đạo lý tốt đẹp được quan tâm thực hiện. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và nhân cách con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa dần được hình thành; nhiều giá trị văn hóa trong gia đình và cộng đồng được phát huy; ý thức trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng tốt hơn. Vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người được coi trọng phát huy hơn. Tầm vóc, thể lực con người Lạng Sơn có bước cải thiện. Những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của dân tộc, địa phương được khơi dậy, giữ gìn và phát huy, hình thành những phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng, được Nhân dân đồng tình và tích cực thực hiện. Các lễ hội truyền thống được duy trì, phục dựng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thu hút khách tham quan, du lịch, góp phần thúc đẩy lĩnh vực du lịch, dịch vụ của tỉnh phát triển. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm, được cụ thể bằng các chương trình, đề án, dự án và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai thực hiện 6 đề án trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể là: Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”; Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030”; Đề án Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 9 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và 02 di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thực hiện 2 dự án, đề tài nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn văn hóa phi vật thể với tổng kinh phí là 305 triệu đồng. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư và từng bước chuyển đổi cơ chế, đổi mới về phương thức hoạt động. Hiện nay, toàn tỉnh có 7 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; 26 thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; cấp xã, thôn: có 120/200 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (đạt 60%); 1.649/1658 nhà văn hóa thôn, khu phố (đạt 99,5%); có 12 thư viện cấp xã, 200 tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn hoạt động tại trụ sở xã; ngoài ra, có hệ thống thư viện trường học và các thiết chế khác. Sự nghiệp văn học - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... được chú trọng. Quan hệ văn hóa đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được và nêu ra những tồn tại, hạn chế, rút ra khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương đánh giá cao những thành tích đóng góp tích cực của lĩnh vực văn hóa tỉnh trong thời gian qua; biểu dương những đóng góp và thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, những mô hình tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Để phát huy thành tích, kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, phát huy mạnh mẽ vai trò, xứ mệnh cao quý của văn hóa, con người trước yêu cầu mới, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam với những phẩm chất, đức tính được xác định trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, gắn với những tư tưởng, quan điểm mới về con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng Đảng nhằm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền các cấp, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa.

Hai là, xây dựng văn hóa người Lạng Sơn nói riêng trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia-dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong cộng đồng dân cư, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sỹ…

Ba là, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng. Tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; tổ chức bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, kết hợp khai thác hợp lý, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đầu tư, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, các điểm vui chơi giải trí; nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa hiện có.

Bốn là, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là Nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, nhất là dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới; phát triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Tăng cường các biện pháp xây dựng, phát triển văn hóa văn nghệ quần chúng; hướng dẫn, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu vǎn hóa đa dạng và không ngừng tǎng lên của các tầng lớp nhân dân. Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, của những người làm công tác văn hóa. Đẩy mạnh công tác phát triển văn học, nghệ thuật, khuyến khích văn nghệ sỹ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; chú trọng phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng, đào tạo tài năng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Năm là, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp phát triển văn hóa.

Sáu là, xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quan tâm khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế của tỉnh. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị, từng gia đình và mỗi cá nhân, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 33- NQ/ TW

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW./.

Thùy Ninh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất