Thứ Hai, 24/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 21/12/2021 10:57'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao thẻ báo cáo viên cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao thẻ báo cáo viên cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Sau 5 năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện và đã tạo chuyển biến tích cực, mang lại những kết quả tích cực:

Nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên và ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng được nâng lên. Khi chưa ban hành Chỉ thị, nhận thức của một số cấp ủy về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng chưa đầy đủ, có mặt còn phiến diện. Sau khi Chỉ thị được ban hành, cấp ủy các cấp đã quan tâm hơn đến đội ngũ báo cáo viên, hầu hết cấp ủy các cấp đã tiến hành quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương và của Đảng ủy Khối về xây dựng đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng.

Từ đó, đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ Khối. Đội ngũ báo cáo viên ngày càng hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ, đảng viên. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trở thành vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh phòng ngừa, phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn, củng cố và xây dựng đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định. Trước tháng 8/2016, hầu hết các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối chưa thành lập đội ngũ báo cáo viên. Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã kiện toàn, củng cố và xây dựng đội ngũ báo cáo viên ở các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đưa hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp ngày càng chất lượng, đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau đó, 31/35 đảng bộ cấp trên cơ sở thành lập đội ngũ báo cáo viên với tổng số 148 đồng chí. Từ đó đến nay, đội ngũ báo cáo viên từ Đảng ủy Khối đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng khi có thay đổi về nhân sự. Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành thành lập đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến tháng 12/2021, tổng số báo cáo viên trong toàn đảng bộ hiện có 553 đồng chí gồm: 30 đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối, 148 đồng chí báo cáo viên thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở, 375 đồng chí báo cáo viên cấp cơ sở trực thuộc.

Sau khi Chỉ thị được ban hành, Đảng ủy Khối và các cấp ủy duy trì thường xuyên việc cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp. Đảng ủy Khối duy trì định kỳ hội nghị báo cáo viên 2 tháng/lần, cấp phát sổ tay báo cáo viên hằng năm, cấp phát tài liệu Thông tin báo cáo viên hằng tháng của Ban Tuyên giáo Trung ương cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối. Định kỳ 3 tháng/lần, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng ổn định tình hình tư tưởng và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ. Trong 05 năm qua, Đảng ủy Khối tổ chức 22 hội nghị thông tin chuyên đề với trên 5.200 lượt cán bộ, đảng viên tham dự và trên 50 hội nghị báo cáo viên theo định kỳ. Các cấp ủy trực thuộc tổ chức được trên 15.850 hội nghị thông tin chuyên đề trên các lĩnh vực cho hơn 793.500 lượt báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động tham dự.

Qua đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối không ngừng được rèn luyện, củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như bản lĩnh chính trị; sự kết nối, hỗ trợ của đội ngũ báo cáo viên ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng trong việc truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Việc thực hiện chính sách và bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên được cấp ủy các cấp quan tâm. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên. Thông qua tập huấn đã bổ sung, nâng cao kỹ năng, cập nhật những nội dung, phương pháp mới về công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng các cấp... Báo cáo viên của các hội nghị tập huấn là các chuyên gia, nhà nghiên cứu chuyên ngành có uy tín; là các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, các vụ, viện của Ban Tuyên giáo Trung ương... Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn cho trên 570 lượt báo cáo viên các cấp.

Qua đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt, nội dung thông tin luôn được cập nhật nhanh chóng, đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tế, từ đó nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc đã thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối được hưởng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,3 mức lương cơ sở.

Báo cáo viên ở đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối hưởng phụ cấp bằng 0,2 mức lương cơ sở.

Mức chi trả thù lao cho báo cáo viên/1 buổi tuyên truyền miệng do các cấp ủy quyết định theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng ở một số cấp ủy chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, mong muốn đặt ra. Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng còn hạn chế, có lúc còn chưa kịp thời; có nơi còn xem nhẹ công tác tuyên truyền miệng. Công tác tuyên truyền miệng chưa gắn kết chặt chẽ việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đấu tranh kịp thời, quyết liệt với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đồng chí Phan Xuân Thủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020.

Đồng chí Phan Xuân Thủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Trong những năm tới, để phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cấp ủy trực thuộc trong tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên góp phần quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn của Trung ương và các văn bản của Đảng ủy Khối nhằm thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ báo cáo viên và ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay. Làm cho các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên thống nhất quan điểm cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt.

Thứ hai, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; định kỳ hằng năm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế hoạt động báo cáo viên; thường xuyên tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên; tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng giữa các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm của phần lớn dư luận xã hội. Gắn công tác tuyên truyền với trao đổi, đối thoại, vừa truyền tải trực tiếp những thông tin cần thiết, vừa nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Thứ tư, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đây là môi trường, phương tiện hiện nay các thế lực thù địch đang khai khác triệt để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, cần tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên giữa lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng và lực lượng đấu tranh trên không gian mạng; bố trí để báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ của thành viên lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch nhằm tuyên truyền, định hướng tư tưởng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch (thành viên ban chỉ đạo 35).

Ban tuyên giáo cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên của lực lượng báo cáo viên; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; thường xuyên kiểm tra để kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền. Hằng năm, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể...

Thứ năm, đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp cần không ngừng nỗ lực vượt khó, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng các phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động. Đầu tư thời gian, trí tuệ nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch, đề án… thực hiện nghị quyết đại hội Đảng để truyền đạt hiệu quả, sinh động, liên hệ các vấn đề một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng./.

TS. Nguyễn Minh Chung
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất