Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 12/8/2019 9:13'(GMT+7)

Phú Yên: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trình bày Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời điểm hiện nay là hết sức bức thiết, xuất phát từ tình hình thực tiễn đặt ra. 

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, mạng xã hội là những điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta với những chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. 

Do đó, cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố cơ sở khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Đồng chí Lương Minh Sơn đề nghị sau Hội nghị này, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị bám sát Nghị quyết của Bộ chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc học tập, quán triệt ở cấp mình và cấp dưới; đồng thời chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. 

Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp, thực hiện trên tinh thần chủ động, cảnh giác, kiên trì và kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động, bảo đảm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước./.


Võ Lum

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất