Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 6/8/2019 14:26'(GMT+7)

Lạng Sơn: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Riêng về bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng, với hơn 6,6 nghìn người tham gia, vượt 9,5% kế hoạch, tăng hơn 335% so với cùng kỳ năm 2018. Giải quyết các chế độ kịp thời, đúng, đủ, bảo đảm thuận lợi cho hơn 3,7 nghìn đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với tổng chi hơn 811,6 tỷ đồng; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 529 nghìn lượt người với 254 tỷ đồng, số chi bảo hiểm y tế bằng 50,8% tổng quỹ được sử dụng tại tỉnh năm 2019, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Đạt được kết quả trên là do năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn xác định phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Tích cực thi đua phấn đấu, nỗ lực ngay từ những ngày, tháng đầu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc, lao động tích cực, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020; các nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy Lạng Sơn về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định mục tiêu chủ động, tích cực, đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với các tầng lớp Nhân dân. Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố và các hệ thống đại lý thu đã tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền lồng ghép về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động nợ kéo dài và có số nợ lớn... Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất là phương pháp tích cực đem lại những kết quả tích cực giúp cho việc đôn đốc thu, giảm nợ đạt hiệu quả, giúp cho người lao động tin tưởng vào chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; tập trung phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển đối tượng; tiếp tục rà soát, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội; quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác cấp sổ, thẻ; công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bảo đảm đúng chế độ, chính sách, đúng thời hạn; chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hộiqua hệ thống bưu điện, ATM, tạo thuận lợi cho người lao động. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành đóng tại các đơn vị nợ đọng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kiên quyết xử phạt hành chính đối với những đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phát hiện kịp thời các cơ sở có phát sinh chi phí cao để áp dụng những giải pháp kiểm soát chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp; tổ chức kiểm tra, giám định toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có gia tăng chi phí cao; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Tiếp tục đổi mới công tác giám định, sử dụng hiệu quả phần mềm giám định bảo hiểm y tế điện tử, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống “một cửa điện tử tập trung”; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động và đối tượng đến giao dịch. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

NGUYỄN ĐỨC LUẬN- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất