Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 10/9/2020 9:47'(GMT+7)

Quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về báo chí, xuất bản

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu cả nước có các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Tổng biên tập báo Đảng, Nhà xuất bản địa phương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành phố, bưu điện tỉnh; báo cáo viên trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nâng cao nhận thức, coi việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng là trách nhiệm, là nhu cầu cần thiết

Tại Hội nghị, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 29- KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; những nội dung cơ bản của Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư.

Ngay sau khi Kết luận số 29-KL/TW được ban hành, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan Trung ương đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhờ đó, nhiều đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, coi việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng là trách nhiệm, là nhu cầu cần thiết để phục vụ yêu cầu công tác và sinh hoạt.

Sau hơn 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí đã tiếp tục được nâng lên. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí được tiến hành thường xuyên hơn. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng được nâng lên, nội dung và hình thức tiếp tục được đổi mới; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng báo và tạp chí của Đảng cũng luôn tích cực đổi mới không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, sinh động, hấp dẫn hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc và khẳng định vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng, diễn đàn của Nhân dân; cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng...

Đồng chí Quế Đình Nguyên cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, những năm qua báo, tạp chí của Đảng vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ và thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và cuộc sống. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao. Báo, tạp chí của Đảng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc. Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ, có trường hợp sử dụng không đúng mục đích. Công tác phát hành báo, tạp chí về cơ sở có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, không đầy đủ.

Để báo, tạp chí in của Đảng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; là tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Quế Đình Nguyên cho rằng, báo, tạp chí in của Đảng cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc; là nguồn kiểm chứng thông tin đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.

Những nội dung cơ bản của Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư:

Tại phiên họp ngày 24/3/2020, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã kết luận: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của Đảng quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

Báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các ấn phẩm cần bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xuất bản - phát hành các ấn phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá với đông đảo bạn đọc.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp uỷ về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về việc sử dụng kinh phí đặt mua theo hướng giao cho một đơn vị làm đầu mối (Ban Tuyên giáo cấp tỉnh hoặc huyện) thực hiện đặt mua cho các đơn vị, địa phương cơ sở, bảo đảm đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục đích. Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Tỉnh uỷ, Thành uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW khoá VIII và Thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW  ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được củng cố, kiện toàn, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo cũng có những bước chuyển biến rõ nét, vai trò của Hội ngày càng được nâng lên, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn, thu hút nhiều hơn hội viên tham gia.

Hội đã thường xuyên tổ chức, động viên kích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra Hội cũng tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Nhà báo vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Hội. Công tác tập hợp những người làm báo còn gặp nhiều khó khăn. Một số tổ chức hội, cơ quan báo chí chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới. Vẫn còn tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tính định hướng; một số người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tại Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới đã chỉ rõ những kết quả, hạn chế và nguyên nhân những khuyết điểm còn tồn đọng trong hoạt động của Hội Nhà báo trong thời gian qua, đồng thời Chỉ thị cũng phân tích rõ tình hình trong nước, thế giới, những thuận lợi khó khăn tác động đến hoạt động của Hội cũng như báo chí. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Hội Nhà báo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và  nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

Hai là, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. Việc kết nạp và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phải đảm bảo chặt chẽ, đung quy định của Điều lệ Hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội.

Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội, nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn.

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Ba là, Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về báo chí.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí; có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác hội; làm tốt công tác bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai và thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Đổi mới công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị

Quán triệt Chỉ thị số 44- CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật cho biết: Sau khi tổng kết hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư khóa IX về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”, ngày 16/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”. Ngay sau khi ban hành, Chỉ thị đã được đón nhận và nhất trí cao, vì đã đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tác xuất bản, phát hànhvà nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng, văn hóa và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại sách ngày càng phong phú. Phương thức, cơ chế hoạt động và quản lý công tác xuất bản, phát hành đã được đổi mới. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành từng bước được nâng cao.

Những tiến bộ đó đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu về sách lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế, chưa có nhiều đầu sách hay, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn. Số lượng sách bình quân theo đầu người còn thấp, cơ cấu sách chưa hợp lý. Phương thức xuất bản còn nhiều bất cập, việc xuất bản điện tử chưa được quan tâm đúng mức. Công tác rà soát, quy hoạch chưa kịp thời, quyết liệt; nhiều nhà xuất bản còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Tiềm lực của các nhà xuất bản còn hạn chế cả về cơ sở vật chất, công nghệ và vốn. Bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị còn hạn chế. Đội ngũ nghiên cứu lý luận, chính trị còn thiếu, chưa có nhiều chuyên gia có trình độ cao về biên soạn sách lý luận, chính trị, nhất là trong tổng kết sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công tác phát hành chậm đổi mới.

Thông tin về những nội dung cơ bản của Chỉ thị 44- CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư, đồng chí Phạm Chí Thành khẳng định: Chỉ thị chứa đựng nhiều nội dung cơ bản và quan trọng, có nhiều điểm mới, chủ yếu tập trung vào những vấn đề cấp bách đã được xác định trong công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Chỉ thị đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế sau sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngoài ra cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị…

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các nội dung văn bản làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn triển khai công tác

Thay mặt Ban Tổ chức kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí xuất bản, phát hành và các tổ chức đảng thực hiện tốt một số công việc:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt văn bản trên ở địa phương, đơn vị cho các đối tượng chưa được dự Hội nghị.

Hai là, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị; xác định rõ việc nghiên cứu học tập, sách lý luận chính tri là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên; đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, xác định trách nhiệm của bán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp; hoạt động của các cấp hội nhà báo từ Trung ương đến địa phương một cách thống nhất, chặt chẽ, nâng cao tính chủ động, hiệu quả công tác của Hội Nhà báo Việt Nam; nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò, trách nhiệm, đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp của hội viên, người làm báo.

Ba là, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chỉ đạo của Ban Bí thư.

Bốn là, đối với hình thức, phương thức thông tin tuyên truyền, công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công chức trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, sự quyết tâm triển khai thực hiện thật tốt các văn bản trên. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản, phát hành, thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư.

Năm là, Đảng đoàn Hội Nhà báo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội nhà báo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên; quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo cả nước;nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong các cấp hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc xử dụng mạng xã hội.

Sáu là, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản trên một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất