Thứ Sáu, 14/6/2024
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Thứ Ba, 30/5/2023 10:46'(GMT+7)

Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Các thí sinh hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh

Các thí sinh hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh


Trong hai  năm qua, ngành giáo dục Tây Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, sinh viên theo Chương trình số 4634/BGDĐT-CTHSSV, ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động giảng dạy. Các trường Chính trị, ban tuyên giáo cấp uỷ huyện và các trung tâm chính trị huyện thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lồng ghép nội dung các chuyên đề, giới thiệu gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt; các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, nói xấu Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vào một số nội dung chương trình phù hợp để giảng dạy, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Qua 2 năm, đã mở được 287 lớp, với 15.827 học viên. Trường Chính trị Tây Ninh khai giảng mới 38 lớp, với 2.766 học viên. 

Trường Chính trị Tây Ninh duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn, thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị toạ đàm định kỳ hằng quý. Qua đó, góp phần củng cố, làm rõ các vấn đề mang tính lý luận về chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong 2 năm, đã tổ chức 1 hội thảo cấp tỉnh; 4 hội thảo khoa học và 2 hội nghị toạ đàm cấp trường; 12 hội thảo và 1 hội nghị toạ đàm cấp khoa về các nội dung liên quan đến pháp luật, nghiên cứu, vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động, giảng dạy của trường chính trị,...; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 2 hội thảo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong năm 2022, trường triển khai thực hiện đề tài nâng cao chất lượng giảng dạy phần học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong các lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên.

Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 29/4/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giai đoạn 2022 - 2025. Chỉ đạo các cấp uỷ, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ những việc làm thường xuyên, theo lộ trình, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phản bác với tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình, thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “phủ xanh thông tin tích cực”. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, định hướng dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, không để diễn biến xấu hoặc hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Hòa Thành

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất