Chủ Nhật, 23/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 27/12/2023 13:12'(GMT+7)

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan và Đảng bộ cơ quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.                                 

Đồng chủ trì Hội nghị còn có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng bộ cơ quan; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm.

Dự Hội nghị có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong cơ quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

KỊP THỜI THAM MƯU CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị đổi mới nội dung, phương thức; sáng tạo, linh hoạt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết; chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, đạt được kết quả nổi bật:  

Một là, triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Lãnh đạo Ban đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị chủ động, tập trung xây dựng 21 đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các đề án tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản mới. Chất lượng các đề án ngày càng được nâng lên, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao. Việc triển khai xây dựng các Đề án đã giúp Ban đánh giá đúng thực trạng các lĩnh vực tuyên giáo, đi sâu nghiên cứu thực tế tại cơ sở, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai, trên cơ sở đó chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn Ngành.

Cùng với đó, công tác thẩm định, góp ý các văn bản được tiến hành chặt chẽ, bài bản hơn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên một cách rõ rệt. Năm 2023, Ban đã thẩm định, góp ý, cho ý kiến đối với 216 đề án, văn bản của các ban, bộ, ngành Trung ương, bảo đảm tiến độ, tính khách quan, tính khoa học. Đồng thời chú trọng tham mưu hướng dẫn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Hai là, tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo lớn.

Ban đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp tổ chức thành công 122 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, thăm dò dư luận xã hội, trong đó có những hội nghị, hội thảo có quy mô lớn trong toàn quốc, chuyên môn sâu, có ý nghĩa quan trọng và sức lan tỏa lớn, thể hiện sự không ngừng đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của ngành Tuyên giáo, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Chất lượng, nội dung các hội nghị, hội thảo, sự kiện từng bước được nâng lên; có những nội dung khó, chuyên sâu được Lãnh đạo Ban chỉ đạo tổ chức kịp thời, tạo được điểm nhấn, được đại biểu và dư luận đánh giá cao, cho thấy sự chuyên nghiệp của Ban từ khâu tổ chức đến khâu chuẩn bị nội dung, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của Ban trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Lần đầu tiên Lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ cấp vụ và tương đương của Ban về các kỹ năng viết, nói, làm việc với địa phương nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, từ đó làm tốt công tác tham mưu, nâng cao vai trò, vị thế của Ban.

Ba là, kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo.

Ngay từ đầu năm, Ban đã sớm ban hành Chương trình công tác năm 2023; Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát để các vụ, đơn vị chủ động trong công tác tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai nhiệm vụ bảo đảm khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Ban đã ban hành 37 hướng dẫn, 161 kế hoạch, 19 đề cương, tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực để toàn Ngành chủ động triển khai thực hiện. Trong đó, có các nội dung như: ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí;... Biên soạn tài liệu để cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền về những sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đột xuất. Qua đó, giữ nghiêm kỷ luật thông tin; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc; hạn chế khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Bốn là, chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Năm 2023, Ban đãn tổ chức thành công Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet và triển khai thực hiện thí điểm “Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở các cấp; bổ sung, cập nhật, biên soạn mới các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, chuyên đề giáo dục lý luận chính trị, chương trình Sơ cấp lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng thông tin tích cực. Công tác dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức nắm bắt thông tin dư luận xã hội đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin; chủ động nghiên cứu thực tiễn; trực tiếp nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ban thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản. Các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền đã tạo được dấu ấn, có tác dụng sâu sắc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ngày càng đổi mới về nội dung và phương thức, bảo đảm tính thời sự và có tính định hướng cao. Nhiều hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, số điểm cầu lớn, phát huy được tính lan tỏa nhanh và rộng.

Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ có nhiều đổi mới, chú trọng bám sát thực tiễn đời sống xã hội, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến phát triển văn hóa, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; xây dựng đội ngũ trí thức, đổi mới giáo dục, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống dịch bệnh, an ninh, an toàn thực phẩm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất...

Năm 2023, số lượng đề án trong lĩnh vực khoa giáo nhiều hơn so với những năm trước, trong đó có những đề án lớn, khó, nhưng Ban đã hoàn thành đúng tiến độ, được đánh giá cao về chất lượng, nổi bật như Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ban cũng đã kịp thời triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, góp phần quan trọng duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm là, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Quyết định số 88-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, khắc phục những hạn chế, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị; tạo động lực, cơ sở để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ với tinh thần dân chủ, khách quan, khoa học; tạo được sự đồng thuận, phấn khởi, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Hay, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan trình bày Báo cáo công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Cùng với những kết quả nêu trên, Báo cáo công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ cơ quan cũng nhấn mạnh, năm 2023, công tác Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, củng cố thêm sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ cơ quan, góp phần khích lệ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cơ quan nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, ngày càng vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, nhất là Ban Thường vụ có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính khoa học, kế hoạch, chuyên nghiệp trong tổ chức và chỉ đạo triển khai các hoạt động đối với các đảng bộ bộ phận, các chi bộ. Điều này tạo thuận lợi, nâng cao tính chủ động, hiệu quả của các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan; nâng cao tính chủ động, vị thế của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng. Tính chủ động, hướng tới chi bộ cơ sở với phương châm: “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” được nâng lên.

BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN, THAM GIA CHUẨN BỊ, XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nhấn mạnh, năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo. Cùng với đó, nhiều mặt thuận lợi và không thuận lợi trong nước đã tác động đến tư tưởng nhân dân theo cả hai chiều hướng tích cực và không tích cực, trong đó mặt tích cực là chủ yếu. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và những thành tựu đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2023, Lãnh đạo Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bên cạnh biểu dương những kết quả, thành tích quan trọng đạt được của toàn cơ quan trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: công tác tham mưu, phối hợp giữa vụ, đơn vị chủ trì với các vụ, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị trước một số hội nghị chưa chặt chẽ, nhịp nhàng; công tác nắm tình hình, dự báo, phát hiện các vấn đề nhạy cảm, phức tạp tác động đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa thực sự chủ động; ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, chuyên viên trong cơ quan chưa cao...

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt khó, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với Lãnh đạo Ban quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm 2024. Trong đó có những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, vấn đề mới, giải pháp đột phá, chiến lược trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó tập trung triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và các đề tài khoa học cấp Ban bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Tham mưu xây dựng các báo cáo tư vấn tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm đổi mới; xây dựng Chiến lược công tác tuyên giáo; bổ sung, phát triển lý luận, tham gia chuẩn bị, xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trong đó tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, 10 bảo đảm đầy đủ tài liệu, triển khai bài bản, khoa học, chất lượng, hiệu quả; xây dựng chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, thăm dò dư luận xã hội của Ban năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả...

Thứ ba, tiếp tục triển khai tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; kịp thời ban hành các tài liệu, nghiên cứu, học tập quán triệt, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XIII; Ban hành các Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng; xây dựng Chiến lược công tác ngành Tuyên giáo và đẩy mạnh công tác theo dõi địa phương...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng tập thể vụ Xã hội.

Thứ tư, tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức nắm tình hình, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kip thời nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội...

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường tính định hướng, tính thuyết phục; sử dụng hiệu quả các thể loại, các hình thức tuyên truyền miệng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, phát huy tối đa ưu thế của báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để hỗ trợ hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tăng cường chỉ đạo, chủ động định hướng các cơ quan báo chí, xuất bản về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, cách thức phối hợp gắn kết giữa tuyên truyền trong nước với tuyên truyền đối ngoại. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tuyên giáo theo tinh thần Đề án số 05-ĐA/BTGTW về Phát triển công tác hợp tác quốc tế của Ban Tuyên giáo Trung ương đến năm 2025, tầm nhìn 2030...

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh lực văn hóa, văn học, nghệ thuật; xuất bản Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam; ban hành bộ tài liệu tập huấn về công tác văn hóa, văn nghệ của Đảng trong giai đoạn mới...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan trao Cờ Thi đua của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ sáu, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc công tác thi đua - khen thưởng, các chế độ, chính sách, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên người lao động cơ quan. Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu của Ban bảo đảm toàn diện, đồng bộ, liên thông nhằm nâng cao chất lượng công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng bộ cơ quan tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất