Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 11/1/2024 15:48'(GMT+7)

Trà Vinh: quán triệt Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 cho cán bộ chủ chốt

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được chỉ đạo tổ chức với 127 điểm cầu, tổng số 6.373 đại biểu dự. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc các doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối; các đồng chí Báo cáo viên cấp Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường vụ đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy không phải là báo cáo viên cấp tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Minh Đằng nhấn mạnh: Chuyên đề năm 2024 của tỉnh được nghiên cứu, phối hợp, chắt lọc, tổng hợp, biên soạn cô đọng, xúc tích, dễ học, dễ nhớ, đảm bảo tính cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2024. Để công tác triển khai tạo được sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí yêu cầu: cấp ủy các cấp cụ thể hoá, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024, trong đó xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nội dung đột phá, sáng tạo của địa phương, cơ quan, đơn vị và sát với chức trách và nhiệm vụ của bản thân; gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực mô hình “Trên làm gương mẫu mực”, “Dưới tích cực làm theo”, các mô hình, điển hình, cách làm hiệu quả từ trước, mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chú trọng mô hình về công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và mô hình – cách làm của cán bộ, đảng viên, thể hiện sự thống nhất trong học tập – làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức tốt việc bổ sung nội dung, nhiệm vụ, giải pháp vào Kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện năm 2024; tập trung chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động, kỹ năng, tay nghề trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, năng lực đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo về chuyển đổi số. Huy động tối đa các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trước năm 2025. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân, làm cơ sở đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, đảng viên cuối năm…

Hội nghị dành phần lớn thời gian theo dõi đồng chí Trần Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chuyên viên cao cấp quán triệt, phân tích, chỉ rõ sự cần thiết, nội dung cốt lõi, sự vận dụng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn quán triệt nội dung Chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Triệu, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tinh uỷ đã hướng dẫn, nhấn mạnh những việc, những mặt công tác mà cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng cần thực hiện để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề 2024 đạt mục đích, yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra.

Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt, công tác quán triệt Chuyên đề 2024 của tỉnh trong Đảng bộ hoàn thành trong quý I năm 2024 và tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền thường xuyên, tạo sự lan toả sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là thực hiện đạt mục tiêu Trà Vinh trở thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025./.

Tin, ảnh Nguyễn Văn Dũ - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất