Thứ Ba, 25/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 29/12/2023 18:0'(GMT+7)

Bắc Kạn: Chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM, CHỦ ĐỘNG THAM MƯU CẤP ỦY THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Trong năm 2023, toàn ngành Tuyên giáo Bắc Kạn đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên giáo: Tích cực tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian; chủ động định hướng, thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là kỷ niệm 75 năm trận Công đồn Phủ Thông (25/7/1948 - 25/7/2023); 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023); 25 năm ngày thành lập huyện Chợ Mới (2/9/1998 - 2/9/2023); 20 năm ngày thành lập huyện Pác Nặm (19/8/2003 - 19/8/2023)…; tiếp tục thực hiện các giải pháp để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, đề xuất phương án xử lý; thường xuyên đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ được triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, bám sát yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; chú trọng công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp thường xuyên hơn. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được chú trọng… Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành 18 báo cáo, 8 kế hoạch, 7 quyết định, 1 quy chế, 1 thông báo và 12 văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức, phối hợp tổ chức 7 hội nghị, hội thảo; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên, Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; các nội dung buổi làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sơ, tổng kết 13 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian; quá trình sơ, tổng kết một số nghị quyết đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị.

 

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2023: “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ (hằng tháng), sinh hoạt chuyên đề (hằng quý); duy trì sinh hoạt chào cờ, ghi danh “Người tốt, việc tốt”.

NHỮNG ĐIỂM NHẤN SÁNG TẠO TRONG NĂM 2023

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định thành lập các Tổ tuyên truyền ; phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện: Ký kết chương trình phối hợp; tổ chức hội nghị tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác chuyển đổi số; tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của cổng/trang thông tin điện tử và trang Fanpage… 

Tham mưu cho Tỉnh ủy ra mắt Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (www.backan.dcs.vn). Đây là kênh thông tin chính thức của Đảng bộ tỉnh trên hạ tầng mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên Internet. Từ khi ra mắt đến nay đã phối hợp biên tập, đăng tải hàng trăm tin, bài; kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống các dịch bệnh; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… Qua đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Giao diện trang Thông tin điện tử

Giao diện trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn xây dựng mô hình, gương điển hình công tác tuyên giáo nhằm bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng mô hình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, của hệ thống chính trị, các lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên giáo về vai trò, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của việc xây dựng mô hình, gương điển hình công tác tuyên giáo. Từ việc xây dựng mô hình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong ngành Tuyên giáo: Ứng dụng QR code cho hội nghị không giấy (Mã hóa QR-Code tài liệu các cuộc họp, hội nghị để đại biểu thuận tiện tra cứu, tránh lãng phí in ấn tài liệu); thành lập nhóm zalo: “Kết nối Bí thư chi bộ cơ sở” (Thành viên là đại diện ban tuyên giáo (Tuyên huấn; Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; ban tuyên giáo xã, phường/thị trấn; bí thư chi bộ cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh),  “Kết nối Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố” (Thành viên là đại diện ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc; ban tuyên giáo xã, phường/thị trấn; trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh) để kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Biên tập tài liệu, thiết kết Infographic, đăng tải trên các trang fanpage, nhóm zalo, facebook; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên các trang mạng và tài khoản cá nhân nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả công tác tuyên giáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo và hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2024.

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành Tuyên giáo Bắc Kạn đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023,  góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh. Đồng chí cũng phân tích rõ những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Với những nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội để định hướng, tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…

Tại hội nghị, 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngân Sơn và đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới được nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo năm 2023./.

Thu Hương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất