Thứ Tư, 19/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 8/1/2021 16:51'(GMT+7)

“Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “Học tập đi đôi với làm theo”

Thành phố Điện Biên

Thành phố Điện Biên

THỐNG NHẤT TỪ NHẬN THỨC TỚI HÀNH ĐỘNG

Nhận thức sâu sắc, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05); đồng thời, cần phải kết hợp với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên coi đây là điểm mới quan trọng về nhận thức và tư duy lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đảng bộ trực thuộc tỉnh để chỉ đạo, theo dõi, nhận xét, đánh giá việc kiểm điểm, thực hiện tự phê bình và phê bình theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Yêu cầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện hằng năm, đột xuất và thường kỳ đối với mỗi Đảng bộ. Trong kiểm điểm, đa số các ý kiến đóng góp thẳng thắn, cởi mở, làm rõ nhiều vấn đề, nhất là phong cách, lề lối làm việc, vai trò lãnh đạo điều hành, tạo sự đoàn kết nhất trí. Chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phân tích làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, các tổ chức đảng, đảng viên tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Song song với thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng đã chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Giai đoạn 2016-2020, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Điện Biên ban hành 111 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 trong đó có: 71 kế hoạch, 32 hướng dẫn, 1 công điện, 3 công văn, 3 quyết định, 1 thông báo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên quán triệt theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trên tinh thần đổi mới lề lối làm việc, tôn trọng nhân dân, gần nhân dân và sát nhân dân hơn.

XÁC ĐỊNH 3 KHÂU ĐỘT PHÁ

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm với công việc và phục vụ nhân dân. Đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai tại 100% cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và xã, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính. Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối.

Thông qua học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã phát huy vai trò nêu gương bằng những việc làm cụ thể như: sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp tại cơ sở. Đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, toàn tỉnh có 138 mô hình học tập và làm theo Bác đã và đang triển khai. Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện. 100% các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa việc kiểm tra, giám sát Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở chi bộ và nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 677 tổ chức đảng, 1.216 đảng viên; giám sát 245 tổ chức đảng, 555 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng, 345 đảng viên.

CÁC GIẢI PHÁP CẦN CHÚ TRỌNG

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Điện Biên xác định phải tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ cho các em học sinh các dân tộc tại Trường THPT Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ cho các em học sinh các dân tộc tại Trường THPT Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần kiên trì, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, các tổ chức đảng, đảng viên phát huy sự sáng tạo và phát huy, nhân rộng các sáng kiến, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; xác định thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở cơ sở.

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Điện Biên đạt 64,11 điểm, xếp thứ 44 trên bảng xếp hạng toàn quốc, xếp hạng thứ 7/14 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết. Các cấp ủy, tổ chức Đảng lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tấm gương của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

Lò Thị Minh Phượng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất