Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 21/12/2020 15:5'(GMT+7)

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 172 Hải quân. Ảnh: PV

Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 172 Hải quân. Ảnh: PV

Trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, tung ra những luận điệu sai trái xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng... Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong những năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các bộ, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững mạnh. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền đã có nhiều tiến bộ theo hướng chủ động, sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực,... góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên cả nước.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, trong đó xác định: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”; đây cũng là trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu và là công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện và đã trở thành phong trào hành động cách mạng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Bước đầu, có thể rút ra những kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp là nhân tố quan trọng quyết định.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong quân đội đã có nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đồng bộ, cụ thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ. Gắn thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nghị quyết của cấp ủy các cấp; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danhBộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Cấp ủy, tổ chức đảng từ cấp trên cơ sở trở lên trong Đảng bộ Quân đội tiếp tục thành lập bộ phận giúp việc về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức ban hành các quy định, quy chế bảo đảm cho bộ phận giúp việc đi vào hoạt động có nền nếp. Phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên và cơ quan chức năng giúp việc làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, có hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” bằng việc ban hành các chỉ thị, như: Chỉ thị 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013; Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019,... đến Đại Hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đưa nội dung, tiêu chí, yêu cầu xây dựng “Bộ đội Cụ Hồ” vào Nghị quyết và xác định những tiêu chí, chuẩn mực: Kiên định vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao, hành động đẹp; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, thực sự cần, kiệm, liên, chính, chí công vô tư; có tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt; dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết, tôn trọng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. Qua đó, đã trở thành sức mạnh tổng hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; mỗi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị đã thường xuyên tự soi”, tự sửa”, tự phấn đấu, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tuyên truyền cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đây là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí của tập thể cá nhân làm cơ sở để phấn đấu, bình xét khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Phát huy vai trò cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, như:  Chuyên mục “Gương người tốt, việc tốt”; “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, các phong trào: “Tự soi, tự sửa”, “Mỗi ngày một việc tốt làm theo Bác Hồ dạy”; “Cơ quan 5 tốt”; “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 5 tốt”; “Một đảng viên dìu dắt 3 quần chúng nòng cốt”; “Một nòng cốt, dìu dắt 3 quần chúng”; “Rèn đức, rèn sức, luyện trí, đua tài”; “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “nói ngắn, viết gọn”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” đã làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 thêm khởi sắc, thiết thực hiệu quả. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội thực hiện nghiêm quy định về tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đối với cấp Quân ủy Trung ương và cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức 5 năm 2 lần, cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hàng năm. Mặt khác, thẳng thắn phê phán những tập thể, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả.

Qua công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo lời Bác ở mỗi cơ quan, đơn vị, toàn quân đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, làm tròn nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ba là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi cơ quan, đơn vị. Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa nêu gương của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của công tác xây dựng Đảng, nhất là Quy định số 646-QĐ/QUTW ngày 06/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị đó sát từng cương vị, chức trách, theo phương châm: Cán bộ quản lý, chỉ huy nêu gương về “chống quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng”; Cán bộ chủ trì về công tác đảng, công tác chính trị, nêu gương về: “Rèn luyện đạo đức, đề cao ý thức, nỗ lực sáng tạo”; Cán bộ, đảng viên nêu gương: “Phát huy dân chủ, tuân thủ kỷ cương, xây dựng tình thương, nâng cao trách nhiệm”; Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”; “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp gương mẫu đi đầu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả rõ nét để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã duy trì thường xuyên việc thực hiện đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với quy định, quy chế của các cấp ủy đảng. Nội dung đăng ký phấn đấu của cán bộ, đảng viên được thông qua cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị cho ý kiến và mỗi cá nhân trên cơ sở đó thường xuyên đối chiếu mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ học tập, rèn luyện phù hợp, xác định quyết tâm phấn đấu kiên trì, bền bỉ, coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày để khắc phục hạn chế, thiếu sót. Lấy kết quả thực hiện đăng ký phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng là một nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên, đoàn viên, hội viên và quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên ở các cơ quan, đơn vị đã có những biện pháp ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với những nhận thức sai trái; những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên như các biểu hiện thực dụng, vụ lợi, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, gắn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Qua 4 năm tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp đã gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác, thực hiện nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, lấy xây làm chính; phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật đã được nâng lên. Đặc biệt, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục làm tỏa sáng đẹp phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bốn là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” đã được các cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ trung tâm của cơ quan, đơn vị. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế; tăng cường bồi dưỡng tổ chức phương pháp huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ các cấp. Đưa những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các hình thức tuyên truyền sinh động, như sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm, diễn đàn và các hình thức tuyên truyền trực quan..., góp phần làm chuyển biến toàn diện chất lượng xây dựng đơn vị, nâng cao nhận thức, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở các cơ quan, đơn vị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy; triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tích cực cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, làm việc của bộ đội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hậu cần, không để thất thoát, tham ô, lãng phí; duy trì tốt hoạt động mô hình quân - dân y kết hợp; thực hiện đồng bộ và bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,...

Qua việc kết hợp chặt chẽ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, toàn quân đã có hơn 22 nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng, có 300 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.


Năm là
, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên coi trọng và thực hiện theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” kiểm tra những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, hoàn thành nhiệm vụ thấp, sai phạm tồn đọng; cán bộ, đảng viên chấp chưa nghiêm kỷ luật, pháp luật chưa nghiêm, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm, không có vùng cấm”, không có ngoại lệ, tạo đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao, củng cố lòng tin, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 được Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lấy đó là nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thường kỳ và được đưa vào kề hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan kiểm tra đảng ủy các cấp. Thường xuyên duy trì nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên, đúng tiến độ, thời gian quy định; chủ động rà soát bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức đảng, đảng viên đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, có tác dụng đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm kỷ luật, của cán bộ, đảng viên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; trách nhiệm và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến rõ rệt; quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng được củng cố, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong xây dựng nội bộ và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị số 87 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác, tích cực tu dưỡng rèn luyện, khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, nhất là về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân dân. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng lĩnh vực công tác đã xuất hiện, tạo được sự lan tỏa trong toàn quân và tỏa sáng trong đời sống xã hội.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp khó lường; trong nước thuận lợi là cơ bản song có nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Để thực hiện sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 gắn với triển khai thực hiên Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn quân; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cổ vũ, động viên, kích lệ các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa để mọi cán bộ phấn đấu, học tập và làm theo Bác. Thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ - tổng kết đúc rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân. Đây cũng là cơ sở để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất